Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Zomerakkoord

Op 26 juli bereikte de regering een akkoord over de begroting. In deze nieuwsbrief berichten wij u over enkele maatregelen die een impact hebben op vlak van werk en werkgelegenheid. Momenteel betreft het nog een puur politiek akkoord. Hierdoor is het nog even afwachten op de verdere gedetailleerde technische uitwerking. 

Aanwerving

Uitbreiding flexi-jobs

Het reeds bestaande systeem van flexi-jobs in de horeca zal vanaf 2018 uitgebreid worden naar de detailhandel (slagerijen, voedingshandel, zelfstandige kleinhandel, warenhuizen, middelgrote levensmiddelenbedrijven, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken, kappers).

Ook de gepensioneerden zullen binnenkort volgens dit statuut kunnen tewerkgesteld worden.

We maken hier wel de bemerking dat er momenteel nog een zaak lopende is bij het Grondwettelijk Hof tegen de huidige flexi-jobs. Het is dus nog even afwachten of de uitbreiding er zal komen.

Starterjobs

De aanwerving van jonge werknemers (18 t.e.m. 21 jaar) zal vanaf 2018 goedkoper worden. De regering wil dit bereiken door de loonkost voor de werkgever te laten dalen. Volgende maatregelen worden overwogen:

 • Toepassing van een verhoogde fiscale aftrek;

 • Toekenning van een RVA premie;

 • Toepassing van degressieve minimum bruto lonen.

Mystery calls

Hiermee kan de sociale inspectie controleren of een werkgever niet discrimineert bij aanwerving van nieuwe werknemers. Volgende principes moeten gerespecteerd worden:

 • Enkel in geval van objectieve aanwijzingen van discriminatie;

 • Op basis van correcte en loyale principes;

 • Bedoeld om discriminatie aan het licht te brengen en niet om te provoceren;

 • Enkel mits voorafgaande machtiging van de arbeidsauditeur.

Proefperiode

De opzegperiode tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst zal wijzigen. Er is geen sprake van een officiële herinvoering van de proefperiode maar het komt er wel op neer dat de opzeg tijdens de eerste maanden korter wordt.

Verloning

Winstpremie

De werkgever kan vanaf 2018 een fiscaal vriendelijke winstpremie uitkeren aan zijn werknemers. Deze premie zal buiten de loonnorm vallen. Als de premie voor alle werknemers gelijk is dan loopt de invoering eenvoudigweg via communicatie aan de werknemers. Indien de hoogte van de premie ongelijk is dan moet de toekenning via cao of toetredingsakte gebeuren. De toegekende premie zal de grens van 30% van de loonmassa niet mogen overschrijden.

Aanvullend pensioen

Momenteel beslist de werkgever of de sector over het al dan niet toekennen van een aanvullend pensioen. In de toekomst zou er een mogelijkheid worden voorzien waarin het initiatief wordt verplaatst naar de werknemer. Hierdoor zou de werkgever op vraag van de werknemer bijdragen moeten storten in een aanvullend pensioen. Deze bijdragen zullen worden verrekend met het loon.

Vrijetijdswerk

Vanaf 2018 kan elke werknemer met minstens een 4/5 job voor €500 per maand (€6000 per jaar), onbelast en vrij van sociale bijdragen, bijverdienen in specifieke functies in de non-profitsector (bv. sportcoaches, scheidsrechters, naschoolse kinderopvang,…). Dit stelsel zou ook toepasbaar worden op de deeleconomie. Tevens zullen ook gepensioneerden van dit systeem gebruik kunnen maken. De 4/5 tewerkstellingsvoorwaarde geldt niet voor de gepensioneerden en de deeleconomie (binnen de bestaande grenzen van de regels van de toegelaten combinatie).

Arbeidsduur

Studentenarbeid

Studenten jonger dan 18 jaar mogen in principe niet tewerkgesteld worden op zondag. Vanaf 2018 komt er een uitzondering voor verschillende sectoren (o.a. de detailhandel) op dit verbod op zondagwerk voor jonge werknemers van minder dan 18 jaar onder het stelsel van studentenarbeid.

Welzijn op het werk

De regering wil de gezondheid van de werknemers vrijwaren en hen beschermen tegen psychosociale risico’s binnen de onderneming. Daarom worden volgende maatregelen voorzien vanaf 2018:

 • Een burn-outcoach in onderneming met meer dan 100 werknemers;

 • De invoering van een mogelijkheid om te deconnecteren voor werknemers buiten de arbeidstijd.

Einde loopbaan

Outplacement

Voor werknemers die een verbrekingsvergoeding ontvangen van minimum 30 weken, wordt de kost van het outplacement aangerekend op deze vergoeding à rato van 4 weken loon.

Deze regel zal niet meer toegepast moeten worden voor werknemers waarvan de gezondheidstoestand definitief niet toelaat om aan het outplacement deel te nemen. Zij zullen de volledige verbrekingsvergoeding ontvangen.

Pensioen

De regering wil de overgang tussen voltijds werken en de pensionering vlotter maken.

Hierdoor zou het vanaf 2019 mogelijk worden om vanaf de leeftijd voor vervroegd pensioen gedeeltelijk het pensioen op te nemen. Op deze manier zal de werknemer een deel van zijn pensioen opnemen en tegelijk bijkomende pensioenrechten opbouwen.

Vanaf 2019 zal er ook geen beperking meer zijn naar de opbouw van pensioenrechten toe. Wie na het bereiken van de referentieloopbaan blijft verder werken, zal pensioenrechten blijven opbouwen.

Oudere werknemers: langer werken bevorderen

De regering wil de kloof tussen de effectieve pensioenleeftijd (gemiddeld 59 jaar) en de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) verkleinen.

Men wil een aanvullende vergoeding, vrijgesteld van sociale bijdragen, toekennen aan werknemers die hun loopbaan willen verminderen:

 • 60 jaar: in geval van voltijds naar 4/5

 • 58 jaar: voltijdse werknemers in een stelsel van ploegen-en nachtarbeid die omschakelen naar lichter werk.

Nog even afwachten

Al deze maatregelen moeten nog in concrete wetteksten gegoten worden en zijn dus nog niet van toepassing.

Wij houden u verder op de hoogte. 

 

 

Terug naar overzicht