Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Winstdeelname van werknemers

In het zomerakkoord van de regering werd een nieuwe fiscaal gunstige winstpremie aangekondigd. Deze regeling wordt ingeschreven in de bestaande wet van 22/05/2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.

Deze winstpremie kan enkel uitgekeerd worden door vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Eénmanszaken, vzw's en openbare instellingen kunnen hier dus geen gebruik van maken.

Kenmerken van de winstpremie

 • De winstpremie is een collectief voordeel. Dit betekent dat alle werknemers van de onderneming een premie moeten ontvangen. Deze winstpremie kan dus niet aangewend worden als middel voor individuele motivatie.

 • Het bedrag van de premie moet niet noodzakelijk gelijk zijn voor alle werknemers.

  • Als de werkgever aan elke werknemer hetzelfde bedrag wil geven, dan volstaat de beslissing van de algemene vergadering en moet de invoering van de premie eenvoudigweg gecommuniceerd worden aan de werknemers.

  • Als de werkgever wil differentiëren in het bedrag, dan moet de procedure tot invoering van een participatieplan gevolgd worden. Voor ondernemingen zonder vakbond zal een CAO of toetredingsakte opgemaakt moeten worden. Voor ondernemingen met vakbond is een specifieke CAO vereist.

 • Het totale bedrag van de uitgekeerde winstpremies mag niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa van het bedrijf.

 • De winstpremie komt bovenop het bestaande loonpakket. Het kan dus geen bestaande loonbestanddelen, premies of voordelen vervangen.

 • De winstpremie komt niet in aanmerking voor de berekening van de loonnorm. Dit betekent dat de winstpremie toch kan toegekend worden, ook als de onderneming de loonkost niet meer mag laten stijgen.

Parafiscale behandeling

De winstpremie is in hoofde van de werknemer onderworpen aan:

 • Een solidariteitsbijdrage van 13.07%

 • Een belasting van 7%.

De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting in hoofde van de werkgever.

Vergelijking tussen 3 mogelijke premies

Hierbij volgt een vergelijking met de klassieke premie en de toekenning van een resultaatsgebonden bonus (cao 90).

  winstpremie                        klassieke           brutopremie             

Resultaatsgebonden bonus  (cao nr. 90) 

Bruto bedrag bonus

500 euro 500 euro

500 euro     

Werkgeverskost

645 euro (geschat tarief  29% vennootschaps-belasting)  625 euro (geschatte werkgevers RSZ 25%) 665 euro (vaste werkgevers-bijdrage RSZ 33%)

RSZ werknemer (vast 13.07%)

65.35 euro 65.35 euro 65.35 euro

Belastbaar

434.65 euro 434.65 euro 434.65 euro

Belastingen werknemer

30.43 euro                             (vast tarief 7%)

217.33 euro           (geschat tarief 50%)

0                                      (fiscale vrijstelling) 

Netto werknemer

404.22 euro 217.32 euro 434.65 euro

 

Op basis van bovenstaande cijfers over de verhouding tussen de kost voor de werkgever en het nettobedrag van de premie, blijkt dat de keuze voor een winstdeelname of een bonus cao de meest interessante is. Vanaf 2020 zal er een daling komen in de vennootschapsbelasting, waardoor de nieuwe winstpremie gunstiger zal worden.

Voor meer info omtrent de toekenning van premies kan u uw dossierbeheerder contacteren.

Terug naar overzicht