Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Wijzigingen RSZ-doelgroepenkortingen

UPDATE dd 28/06/2016

In deze update lichten we voor u de nieuwigheden met betrekking tot de jongere werknemers toe. 

Wanneer u vandaag een jongere werknemer in dienst neemt kan u genieten van een aantal maatregelen:

 • Federale doelgroepvermindering voor erg laag-, laag- en middengeschoolde jongeren tot 26 jaar
 • Federale doelgroepvermindering voor jongeren onder de 19 jaar


Deze maatregelen werden door het Vlaamse gewest herschreven. Vanaf 1 juli 2016 zal de federale doelgroepvermindering afgeschaft worden. Voor jongeren die tot 30 juni 2016 aangeworven worden, behoudt de werkgever de federale doelgroepvermindering tot uiterlijk 31 december 2018.

Vanaf 1 juli 2016 zal de werkgever bij aanwerving van een jongere gedurende 2 jaar een doelgroepvermindering ontvangen als het loon van de werknemer een bepaalde loongrens niet overschrijdt. In ons nieuwsbericht van 12 mei 2016 werden de bedragen van de Vlaamse doelgroepvermindering reeds bekend gemaakt.

De jongere zal verplicht zijn om een elektronisch dossier (loopbaan-cv of loopbaanportfolio) aan te maken bij de VDAB. Dit uiterlijk op de laatste dag van het aanwervingskwartaal. Indien de jongere dit elektronisch dossier laattijdig aanmaakt zal dit leiden tot een inkorting van het voordeel voor de werkgever. De jongere zal zijn loopbaanportfolio moeten vervolledigen met zijn opleidingsgegevens. Deze gegevens worden vanaf juli aangevuld met gegevens uit de LED-databank (Leer-en Ervaringsbewijzen Databank met alle bewijzen uitgereikt door Vlaamse instellingen). Diploma's of getuigschriften die de jongere behaalt buiten de Vlaamse gemeenschap moet hij zelf ter beschikking stellen in zijn loopbaanportfolio.

Voor leerlingen en jongeren in een alternerende opleiding is vanaf 1 juli 2016 een specifieke doelgroepvermindering voorzien tijdens de opleiding in de onderneming. Hierdoor worden de werkgeversbijdragen in principe tot nul herleid.


UPDATE dd 20/06/2016

In deze update lichten we voor u de nieuwigheden met betrekking tot de oudere werknemers toe. 

Wanneer u vandaag een oudere werknemer in dienst neemt kan u genieten van een aantal maatregelen:

 • Federeale doelgroepvermindering oudere werknemers vanaf 54 jaar
 • Vlaamse aanwervingspremie voor oudere werknemers vanaf 50 jaar (50+ premie)


Deze maatregelen werden door het Vlaamse gewest herschreven. Vanaf 1 juli 2016 zal de federale doelgroepvermindering een Vlaamse doelgroepvermindering worden en de Vlaamse aanwervingspremie zal vanaf 1 juli 2016 afgeschaft worden.

In ons nieuwsbericht van 12 mei 2016 werden de bedragen van de Vlaamse doelgroepvermindering reeds bekend gemaakt.

Zittende werknemers                      

De bestaande federale doelgroepvermindering zal door Vlaanderen worden verdergezet, mits wijziging van de bedragen en een toepassing vanaf 55 jaar in plaats van 54 jaar.

In onderstaande tabel vindt u een vergelijking van de oude federale en de nieuwe Vlaamse regeling:

Leeftijd

 

Federaal DGV

(Per kw)

 

Vlaamse DGV

(Per kw)

 

Verschil

 

54

 

400

 

/

 

-400

 

55-57

 

400

 

600

 

+200

 

58-59

 

1000

 

600

 

-400

 

60-61

 

1000

 

1150

 

+150

 

62-64

 

1500

 

1150

 

-350

 

65-...
(geen beperking)

800

1150 +350

Niet-werkende werkzoekende       

Vanaf 1 juli 2016 geeft een nieuwe aanwerving van een niet-werkende werkzoekende van minstens 55 jaar recht op een verhoogde bijdragevermindering gedurende 8 kwartalen. De werknemer mag in de afgelopen 4 kwartalen voorafgaand aan de indiensttreding niet gewerkt hebben bij de werkgever die de vermindering vraagt. De werknemer moet tevens ingeschreven zijn bij de VDAB.

Na afloop van de doelgroepvermindering voor aanwervingen van oudere werkzoekende, kan de werkgever genieten van de vermindering voor oudere zittende werknemers. Het bedrag van deze vermindering is afhankelijk van de leeftijd.

Momenteel ontvangt u voor de aanwerving van een langdurig werkzoekende vanaf 50 jaar in Vlaanderen een aanwervingspremie. Deze premie wordt afgeschaft, maar blijft wel nog mogelijke voor aanwervingen tot 30 juni 2016. Voor werknemers waarvoor u reeds een premie ontvangt, blijft deze verder lopen.


Het Vlaams doelgroepbeleid zal sterk vereenvoudigd worden. In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2016 werd het decreet waarbinnen deze vereenvoudigingen zullen toegepast worden gepubliceerd. De Vlaamse regering heeft als doel de doelgroepmaatregelen beter af te stemmen op de Vlaamse arbeidsmarkt en het Vlaams Banenpact. De focus ligt op jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.

Het is waarschijnlijk dat de bestaande doelgroepenverminderingen zoals Activa, herstructureringen, … stopgezet zullen worden. Er zal wel een overgangsperiode voorzien worden waarbinnen de lopende verminderingen nog een tijd verder kunnen lopen.

1/ Jongeren

De werkgever kan een doelgroepvermindering voor jongeren genieten indien onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

 • Bij indienstneming is de jonge werknemer laag- of middengeschoold en op de laatste dag van het kwartaal is hij jonger dan 25 jaar;

  • Laaggeschoold: geen diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift.

  • Middengeschoold: hoogstens een diploma van secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift.

 • Het refertemaandloon van de jonge werknemer is lager dan 2500 euro (7500 euro per kwartaal) gedurende het eerste jaar en lager dan 2700 euro (8100 euro per kwartaal) in het tweede jaar;

 • De jonge werknemer is niet meer leerplichtig en hij behaalt binnen het kwartaal na zijn aanwerving geen diploma. Wanneer de jonge werknemer in de loop van de tewerkstelling een hoger diploma zou behalen, behoudt de werkgever het recht op de doelgroepvermindering voor de resterende looptijd.

Ook de jonge werknemers in een stelsel van deeltijds leren en deeltijds werken, komen in aanmerking voor een doelgroepvermindering wanneer ze het statuut van leerling hebben en aan de sociale zekerheid zijn onderworpen.

                                                          Jaar 1                                                       Jaar 2

Laaggeschoolden                  €1150/ kwartaal                                €1150/ kwartaal      

Middengeschoolden             €1000/ kwartaal                                €1000/ kwartaal


2/ 55-plussers

De werkgever kan een doelgroepvermindering voor 55-plussers genieten indien onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

 • Op de laatste dag van het kwartaal van indienstneming is minimaal de leeftijd van 55 jaar bereikt;

 • Het refertemaandloon van de 55-plusser is lager dan 4466,66 euro (13400 euro per kwartaal).

De doelgroepvermindering geldt zowel voor nieuwe aanwervingen (“oudere niet-werkende werkzoekende”) als voor werknemers die reeds in dienst zijn (“oudere zittende werknemers). Tevens zal de doelgroepvermindering afhangen van de leeftijd van de oudere werknemer.

 

 

55-59 jaar        

        

Vanaf 60 jaar

 

Zittende werknemers

 

€600/kwartaal

 

€1150/kwartaal

 

Niet-werkende werkzoekende

 

€1150/kwartaal

 

€1500/kwartaal
 (tot aan pensioenleeftijd) 

3/ Personen met een arbeidshandicap

De bestaande Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) zal behouden blijven. Wel zal de doelgroep uitgebreid worden naar mensen uit de sociale economie. Mensen die uit de sociale economie doorstromen naar een job in het normaal economisch circuit zullen dus ook recht hebben op een VOP.

Men heeft de inwerkingtreding gepland vanaf 1 juli 2016. Het is echter nog wachten op de uitvoeringsbesluiten, vandaar dat de bovenvermelde bedragen nog onder voorbehoud zijn.

Terug naar overzicht