Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing steunzones

Bedrijven die bepaalde investeringen doen in een zogenaamde steun- of ontwrichte zone kunnen, voor zover deze investering leidt tot de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen, sinds 1 mei 2015 in aanmerking komen voor een vrijstelling van doorstorting van 25% van de bedrijfsvoorheffing voor de betrokken werknemers en dit gedurende een periode van twee jaar. Het kan hierbij gaan om een investering in materiële of immateriële vaste activa die diverse vormen kan aannemen, bv. de oprichting van een nieuwe inrichting, de uitbreiding van de capaciteit van een bestaande inrichting, enz. De investering kan ook onder bepaalde voorwaarden betrekking hebben op een overname van materiële of immateriële vaste activa.
Op basis van de investering moet vervolgens een of meerdere nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Om in aanmerking te komen voor de gunstmaatregel moet de nieuwe arbeidsplaats ingevuld worden binnen de 36 maanden na voltooiing van de investering. ‘Nieuw’ wil zeggen dat de arbeidsplaats het aantal werknemers (in VTE) in de betrokken inrichting moet verhogen ten opzichte van het gemiddelde aantal werknemers (in VTE) over de 12 maanden voorafgaand aan de voltooiing van de investering.

De vrijstelling van doorstorting wordt in eerste instantie slechts voorwaardelijk toegekend. Zij wordt pas definitief indien de door de investering gecreëerde tewerkstelling ten minste 3 jaar (5 jaar indien de onderneming niet onder de regeling KMO valt) behouden is gebleven.

Begrip steunzone

Momenteel zijn er twee steunzones officieel erkend, namelijk rond Turnhout en Genk. Meer bepaald gaat het om regio’s die de laatste jaren getroffen werden door een aantal bedrijfssluitingen met veel ontslagen tot gevolg (bijvoorbeeld Ford Genk). Zowel rond Genk als rond Turnhout mogen bedrijven in een straal van 40km rond deze gemeenten gebruikmaken van deze steun.
Werkgevers kunnen via www.geopunt.be nagaan of hun bedrijf in één van de ontwrichte zones ligt (kies voor Kaarten en plaatsen – Bedrijven – Bedrijventerreinen).
De steunzones worden erkend voor een periode van zes jaar (dus tot en met 30 april 2021).

Aanvraagprocedure

Werkgevers die menen in aanmerking te komen voor de maatregel moeten een investeringsformulier indienen bij de FOD Financiën. De werkgever dient onder meer de opzet en uitvoering van investering, de datum voor de aanvang en verwachte voltooiing van de investering, raming van de loonkosten die verbonden zijn aan de verwachte bijkomende arbeidsplaatsen en een berekening van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te vermelden.
Bovendien moet de werkgever een aantal bewijsstukken ter beschikking houden in het kader van een eventuele controle (bijvoorbeeld een kopie van het investeringsformulier, de volledige identiteit van de betrokken werknemers, een overzicht van de belastbare bezoldigingen…).

Uitsluitingen

Voor een aantal ondernemingen is de maatregel niet van toepassing:
- Bedrijven in procedure van gerechtelijke reorganisatie, faillissement of vereffening;
- Ondernemingen in moeilijkheden;
- Bepaalde ondernemingen uit de visserij, ijzer- en staalindustrie, land- en bosbouwsector.

De vrijstelling is bovendien niet te cumuleren met andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, bijvoorbeeld wegens overwerk of wetenschappelijk onderzoek. Een cumul met de vrijstelling wegens nacht- en ploegenarbeid is daarentegen wel mogelijk.

Terug naar overzicht