Nieuws

Voorwaarden en formaliteiten omtrent flexi-jobs op een rijtje

In de horecasector en detailhandel is het mogelijk om iemand tewerk te stellen via een zogenaamde flexi-job; dit kan meer bepaald in paritaire comités: 302, 201, 118.03, 119, 202, 202.01, 311, 312, 314 en 322. Het statuut van flexi-job werknemer laat de werkgever toe om iemand op zeer flexibele basis aan te werven en in te zetten naargelang de noden van jouw organisatie.

Als werkgever betaal je voor een flexi-werknemer enkel een patronale bijdrage van 25%. De gewone sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing zijn niet van toepassing.

Het grootste voordeel van een flexi-job is echter voor de werknemer: hij/zij betaalt namelijk geen sociale bijdragen of bedrijfsvoorheffing. Met andere woorden: het nettoloon is gelijk aan het brutoloon. De inkomsten uit een flexi-job tellen ook niet mee voor het belastbaar inkomen van een werknemer dus er is geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen. 

1 - Wat zijn dan juist de voorwaarden voor de werknemer?

Hier maken we een onderscheid tussen mensen die nog aan de slag zijn en gepensioneerden.

Voor werknemers: iemand kan aan de slag gaan als flexi-job als hij/zij 3 kwartalen terug minstens 80% gewerkt heeft bij een andere werkgever (let op: het moet gaan om effectieve prestaties of gelijkgestelde afwezigheden). Deze voorwaarde wordt elk kwartaal opnieuw automatisch gecontroleerd bij het aangeven van een DIMONA (zie verder). Als iemand bijvoorbeeld vanaf 01/07/2022 als flexi zou willen werken dan kijkt men naar de prestaties bij een andere werkgever in de periode oktober tot en met december 2021.

Voor gepensioneerden: deze groep moeten we nog eens onderverdelen in twee categorieën.

 • De persoon in kwestie is minstens 65 jaar oud? Dan is een flexi-job mogelijk en mag deze werknemer onbeperkt bijverdienen.
 • De persoon in kwestie is jonger dan 65 jaar? Als hij/zij minstens 1 volledig kwartaal gekend is in het pensioenkadaster, dan is een flexi-job onmiddellijk mogelijk. Als dat niet het geval is, kijkt men naar de prestaties 3 kwartalen terug (zoals bij een gewone werknemer). In dit geval mag men ook niet onbeperkt bijverdienen en kan de werknemer best contact opnemen met de Federale Pensioendienst (hoeveel men mag bijverdienen is dan afhankelijk van de persoonlijke situatie).

2 - Hoe zit het met de verloning?

Een bijkomend voordeel van een flexi-job is dat de gewone baremalonen niet van toepassing zijn. Voor een flexi-job is er een algemeen (lager) baremaloon afgesproken dat gehanteerd mag worden, ongeacht de functie.

Het baremaloon voor een flexi bedraagt momenteel: 10,54 euro per uur (augustus 2022). Bovenop dit bedrag ontvangt de werknemer flexi-vakantiegeld (7,67%) waardoor het totale uurloon 11,3484 euro bedraagt.

Als we rekening houden met een patronale bijdrage van 25% dan brengt dit de totale kost voor de werkgever op 14,1855 euro per uur.

Uiteraard kan de werkgever een hoger uurloon afspreken. 

3 - Welke formaliteiten moeten er vervuld worden?

Volgende stappen moeten ondernomen worden wanneer je een flexi wilt tewerkstellen:

Stap 1: Sluiten van een schriftelijke raamovereenkomst: voor aanvang van de eerste prestaties wordt er een schriftelijke raamovereenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer. Uit die raamovereenkomst blijkt de bedoeling van de partijen om een flexi-tewerkstelling tot stand te brengen. Hierbij stellen wij een modeldocument ter beschikking. Uiteraard mag u ook contact opnemen met uw dossierbeheerder om een overeenkomst op maat op te stellen.  

Stap 2: DIMONA-aangifte: twee mogelijkheden.

 • Dag-aangifte: in dit geval wordt er voor de flexi een aparte dimona-aangifte gedaan per dag dat hij/zij zou komen werken met vermelding van begin- en einduur. Deze aangifte vervangt het schriftelijke contract en er hoeft dus niks meer op papier gezet te worden.
 • Periode-aangifte: in dit geval wordt de flexi-werknemer voor een langere periode ingeschreven (maximum per kwartaal) en wordt er een schriftelijke overeenkomst gesloten, die opgemaakt wordt door de dossierbeheerder (hier gelden dezelfde wettelijke bepalingen als voor een gewone werknemer inzake ziekte, opzegtermijnen, etc.). In deze situatie moet er voor de flexi-werknemer ook nog een dagelijkse registratie met begin- en einduur gebeuren. Deze registratie kan via aanwezigheidsregistratie of een geregistreerd kassasysteem. Het is ook mogelijk deze dagelijkse registraties te doen via de website van de Sociale Zekerheid, bij de knop Dimona. Maar dat kan enkel als u toegang heeft tot de beveiligde onlinediensten, na registratie op de website van de RSZ.  
 • Wij raden aan om te werken via dag-aangiften omdat dit het meeste flexibiliteit biedt en het minst administratie met zich meebrengt.  

4 - Hoe dagdimona’s aangeven?

De aangiften voor flexi-werknemers kunnen gebeuren door Sodibe maar je kan ze ook makkelijk zelf aangeven via de website van de RSZ.

Zelf flexi’s aangeven is de meest flexibele vorm van werken omdat je erg kort op de bal kan spelen en snel aanpassingen kan doen naargelang de behoeften van jouw onderneming. Je hoeft dan ook geen rekening te houden met de openingsuren van ons kantoor. Is er plotseling erg veel werk in de zaak of valt onverwacht één van de vaste werknemers weg? Dan schrijf je makkelijk een flexi in om dit op te vangen.

Wat heb je nodig om een aangifte in orde te brengen? Je ondernemingsnummer en het rijksregisternummer van de persoon die je zou willen inschrijven.

Waar kan je de aangifte in orde brengen? Je kan op de homepagina van onze website rechts bovenaan kiezen voor ‘DIMONA’. Je gebruikt voor de aangifte volgende gegevens:

 • Paritair comité = andere (xxx);
 • Type werknemer = FLX


Wanneer moet je de aangifte in orde brengen?
Voor aanvang van de prestaties.

Wat als je de oorspronkelijke aangifte wilt wijzigen? Het is mogelijk dat een flexi vroeger of later start/stopt of gewoon niet begint met werken op een dag en dan moet je de oorspronkelijke aangifte wijzigen/annuleren.

 • Wijziging van het beginuur: als de prestaties vroeger of later starten dan moet het beginuur gewijzigd worden, voor aanvang van de prestaties.
 • Wijziging van het einduur: Als de prestaties vroeger worden stopgezet dan oorspronkelijk voorzien dan heb je tot middernacht (volgend op het eerst voorziene einduur) om het juiste einduur door te geven. Als de prestaties later worden stopgezet dan oorspronkelijk voorzien dan heb je 8u volgend op het eerst voorziene einduur om het correcte einduur door te geven. Als het oorspronkelijke einduur zich bevindt tussen 20u00 en 24u00 ’s avonds dan heb je tot 08u00 ’s morgens de tijd om het einduur aan te passen.
 • Wijziging van de dag: als de prestaties op een andere dag doorgaan dan oorspronkelijk voorzien dan moet je de oorspronkelijke aangifte volledig annuleren en een nieuwe aangifte doen met de juiste datum, voor aanvang van de prestaties.
 • Geen prestaties geleverd: als er helemaal geen prestaties werden geleverd op de voorziene dag dan moet de aangifte geannuleerd worden (voor het einde van de kalenderdag waarop de aangifte betrekking had).

Hierbij vindt u een handleiding die stap voor stap uitlegt hoe de dimona aangifte moet gebeuren.

Kortom, het flexi-statuut biedt voordelen voor zowel werkgever als werknemer. En het laat je toe om wat flexibiliteit in te bouwen in de organisatie zodat je eenvoudig kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen.

Als je interesse hebt in dit statuut, je wilt er voor het eerste mee aan de slag of je hebt nog verdere vragen of opmerkingen, aarzel dan zeker niet om jouw dossierbeheerder aan te spreken!

Terug naar overzicht