Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Vlaams Opleidingsverlof van start

Vanaf 01/09/2019 vervangt het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) het vroegere Betaald Educatief Verlof. De werknemer kan het opleidingsverlof opnemen om lessen bij te wonen of examens voor te bereiden. De werkgever kan een forfaitaire vergoeding voor de opgenomen verlofuren aanvragen via het Departement Werk en Sociale Economie.

Welke werknemers?

Als werknemer moet u voor minstens 50% tewerkgesteld zijn bij een werkgever in de privé-sector. De tewerkstellingsplaats moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn.

Welke opleidingen?

Het VOV kan enkel worden aangevraagd voor een arbeidsmarktgerichte opleiding of een loopbaangerichte opleiding. Opleidingen die behoren tot de recreatieve sfeer komen niet in aanmerking.

 • De arbeidsmarktgerichte opleidingen die in aanmerking komen, staan opgenomen in de ‘Vlaamse Opleidingsdatabank’. Deze databank kan hier geraadpleegd worden. Om in aanmerking te komen, moet de werknemer voor minstens 3 studiepunten of minstens 32 lestijden ingeschreven zijn.

 • Een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan van de werknemer tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding. In dat geval zal er een attest afgeleverd worden door het loopbaancentrum.

Hoeveel uren mogen er genomen worden?

Het aantal uren VOV is afhankelijk van het tewerkstellingspercentage van de maand september.

 • Een voltijdse werknemer heeft recht op 125 uren opleidingsverlof per schooljaar.

 • Een werknemer die niet voltijds werkt, maar wel meer dan 50%, heeft recht op een aantal verlofuren dat gelijk is aan het tewerkstellingspercentage x 125 uren.

  Bijvoorbeeld een werknemer die 75% werkt, heeft recht op 93,75 uren.

 • Als de werknemer minder dan 50% werkt en de opleiding start in september, dan heeft deze werknemer geen recht op opleidingsverlof.

 • Als de werknemer minder dan 50% werkt en de opleiding start in een latere maand, dan wordt gekeken naar het tewerkstellingspercentage in deze startmaand.

 • Een werknemer die exact 50% tewerkgesteld is met een vast rooster, heeft recht op 62,5 uren. Deze uren mogen enkel worden opgenomen wanneer lesuren samenvallen met werkuren.

Het aantal uren dat een werknemer mag nemen, wordt steeds beperkt tot het aantal voorziene lesuren of tot 4 uren per studiepunt.

Hoeveel loon ontvangt de werknemer?

Het normale loon wordt doorbetaald tijdens de opleidingsuren, eventueel beperkt tot een maximum van 2928 euro bruto per maand. De werkgever mag het loon beperken tot dit maximum, bij een werknemer die een hoger loon heeft.

De werknemer dient de opleiding nauwgezet te volgen. Dit betekent dat hij niet meer dan 10% van de lesuren ongewettigd afwezig mag zijn. De werknemer kan gesanctioneerd worden door een beperking van het aantal uren VOV en met een eventuele administratieve geldboete. De werkgever zal geen terugbetaling ontvangen wanneer de werknemer de opleiding niet nauwgezet gevolgd heeft. Bijgevolg kan de werkgever het loon terugvorderen van een werknemer die ten onrechte VOV opnam. 

Overgangsmaatregel

Een werknemer die in schooljaar 2018-2019 gebruik heeft gemaakt van Betaald Educatief Verlof (BEV), kan diezelfde opleiding voortzetten met gebruik van dit BEV. Deze mogelijkheid blijft bestaan tot december 2021.

Aanvraag terugbetaling

De werkgever kan een terugbetaling krijgen volgens een forfait van 21,30 euro per opleidingsuur VOV. Om deze terugbetaling in orde te brengen moeten volgende stappen gevolgd worden:

 • De werknemer bezorgt het attest van inschrijving aan de werkgever, ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar of binnen de 15 dagen na de start van de opleiding.
 • De werkgever moet de terugbetalingsaanvraag digitaal indienen via het WSE-loket. Aanmelden bij het WSE-loket kan via elektronisch paspoort + pincode of via itsme. Het indienen van de aanvraag moet ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding gebeuren.
 • Elke opname van VOV moet in het loonbriefje ingeboekt worden, zodat dit per kwartaal via de Dmfa aan de overheid gemeld wordt.
Terug naar overzicht