Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Verrekening vertrekvakantiegeld wordt aangepast

Vanaf het vakantiejaar 2024 geldt een nieuwe methode om vakantiegeld te verrekenen. 

Wat is vertrekvakantiegeld?

Wanneer een bediende uit dienst gaat, heeft hij door zijn tewerkstelling recht op betaalde vakantiedagen opgebouwd. Die vakantiedagen kan hij later opnemen bij een nieuwe werkgever.

Bij uitdiensttreding ontvangt de bediende zijn vertrekvakantiegeld. De ontvangen bedragen enkel, dubbel en extra dubbel vertrekvakantiegeld worden vermeld op het vakantieattest. De vakantieattesten moeten aan de nieuwe werkgever afgegeven worden. Een nieuwe werkgever mag het vertrekvakantiegeld in mindering brengen van het door hem te betalen vakantiegeld, als zijn bediende vakantiedagen opneemt op basis van een vakantieattest. Dit noemt men de ‘verrekening van het vertrekvakantiegeld’.

Vanaf 2024  zijn we genoodzaakt een nieuwe werkwijze toe te passen om het enkel vertrekvakantiegeld te verrekenen, bij de volgende werkgever. 

Wat verandert er juist?

De verrekening van vakantiegeld zal in twee fasen verlopen. In de maand waarin de bediende vakantie opneemt, zal de nieuwe werkgever slechts een beperkt dagloon betalen. In december gebeurt dan een eindverrekening.

Het dubbel en extra dubbel vertrekvakantiegeld zal op dezelfde wijze verrekend worden als in het verleden, nl. op het moment van betaling van het dubbel en extra dubbel vakantiegeld.

Fase 1

De werkgever trekt per opgenomen vakantiedag 90% af van het bruto dagloon van de betrokken maand. De bediende zal dus voor de opgenomen vakantiedag 10% van zijn bruto dagloon ontvangen. Deze aftrek wordt enkel toegepast voor vakantiedagen die werden opgebouwd door prestaties bij een vorige werkgever. De vakantiedagen die bij de huidige werkgever werden opgebouwd, zullen gewoon doorbetaald worden. Er zal steeds chronologisch gewerkt worden. De dagen verlof o.b.v. het "oudste" attest zullen steeds eerst toegekend worden. De dagen opgebouwd door prestaties vorig jaar bij de huidige werkgever zullen als laatste worden ingeboekt .

Fase 2

In december, of bij uitdiensttreding, gebeurt een eindverrekening. Er moet gecontroleerd worden of er nog een correctie moet gebeuren. De eindafrekening betekent concreet:

  • Berekening van het enkel vakantiegeld verschuldigd door de werkgever;
  • Verminderen met de reeds betaalde voorschotten (10% van het brutodagloon per opgenomen vakantiedag op basis van een attest) in de loop van het vakantiejaar;
  • Verminderen met het bij de vorige werkgever ontvangen enkel vertrekvakantiegeld.


Als het resultaat van de berekening een negatief saldo oplevert, gebeurt een bijkomende inhouding op het loon. Dit zal bijv. het geval zijn wanneer het loon bij de vorige werkgever hoger was dan bij de huidige werkgever.

Als het resultaat een positief saldo oplevert, betaalt de werkgever dat saldo uit in december (of bij uitdiensttreding). Dit zal bijv. het geval zijn wanneer het loon bij de vorige werkgever lager was dan bij de huidige werkgever.

Sodibe vzw zal deze nieuwe berekeningswijze juist toepassen. Het is wel belangrijk om zo snel mogelijk de vakantieattesten van nieuwe bedienden, die u aanwerft, aan ons over te maken.

Terug naar overzicht