Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Verplichte kennisgeving voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona

Vanaf 13 juli 2020 geldt een meldingsplicht indien u gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van het coronavirus en daarbij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een werknemer tijdelijk gedeeltelijk of volledig schorst.

Voor welke werkgevers?

Elke werkgever die voor minstens één werknemer vanaf 13 juli 2020 tijdelijke werkloosheid overmacht wegens COVID-19 invoert of een toename van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid voorziet. 

Wanneer moet u dit doen?

U moet de werknemer op voorhand informeren telkens de werknemer:

  • voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;
  • opnieuw tijdelijk werkloos wordt;
  • zijn aantal werkloosheidsdagen verhoogd worden;
  • overgaat van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

De kennisgeving moet gebeuren voorafgaand aan de ingangsdatum van de schorsing of in ieder geval vooraleer de werknemer zich naar het werk begeeft.

Hoe moet u dit doen?

De wijze waarop de kennisgeving moet gebeuren is volledig vrij (sms, e-mail, schriftelijk, …). De werkgever moet kunnen bewijzen dat hij de kennisgeving verricht heeft.

De kennisgeving kan ook collectief gebeuren, op voorwaarde dat het voor elke individuele werknemer duidelijk is aan welke arbeidsregeling hij is onderworpen.

Wat moet u vermelden in de mededeling?

  • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum). Als einddatum mag gerefereerd worden naar de einddatum van de specifieke regeling TW corona.

  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos is

  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken

  • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling.

Bij elke wijziging van bovenstaande moet u de werknemer vooraf verwittigen van de nieuwe situatie en een nieuwe melding doen.

Wat zijn de sancties ?

Indien niet aan de meldingsplicht is voldaan, kan u geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid en bent u loon verschuldigd voor deze dagen. 

Terug naar overzicht