Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis vanaf 1 oktober 2022

UPDATE 04/11/2022  

Het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor energie-intensieve bedrijven blijft van toepassing tot en met 31 maart 2023.                                                                                                                                                                          


UPDATE 04/10/2022

Er is meer duidelijkheid omtrent het bijzondere stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor energie-intensieve bedrijven. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

Aan welke voorwaarde moet de werkgever voldoen?

Om beschouwd te worden als energie-intensief bedrijf moet u voldoen aan één van deze voorwaarden:

  • de aankoop van energieproducten (inclusief andere dan aardgas en elektriciteit) bedraagt ten minste 3% van de toegevoegde waarde in het kalenderjaar 2021;

of

  • de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van deze vorm van tijdelijke werkloosheid is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

Procedure ter invoering

Stap 1: De werkgever moet een formulier C106A-energie indienen bij de RVA. Met het formulier C106A- energie verklaart de werkgever te voldoen aan de definitie van een energie-intensief bedrijf. Vanaf het ogenblik dat de werkgever een ontvangstbevestiging van dit formulier heeft ontvangen, kan de mededeling van de voorziene economische werkloosheid naar de RVA verstuurd worden. De bewijsstukken moet de werkgever ter beschikking houden van de RVA, die dit kan controleren.

Stap 2:  De werkgever doet een elektronische melding van de voorziene tijdelijke werkloosheid energie, ten minste 3 kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag. Deze mededeling moet apart gebeuren voor arbeiders en bedienden. Hierbij moet de werkgever kiezen tussen een volledige schorsing of een regeling van gedeeltelijke arbeid. Een regeling van volledige schorsing kan ingevoerd worden voor maximum 4 weken. Er geldt geen verplichte werkhervatting, dus onmiddellijk aansluitend kan er een nieuwe regeling van volledige schorsing voor 4 weken aanvragen. Een regeling van gedeeltelijke schorsing kan voor maximum 3 maanden ingevoerd worden. Deze kennisgeving moet zowel elektronisch aan de RVA verstuurd worden, maar ook aan de werknemers en aan de ondernemingsraad of vakbondsafgevaardigden.

Stap 3: De werkgever moet elke maand de eerste effectieve werkloosheidsdag voor elke werknemer melden aan de RVA. Deze melding moet elektronisch gebeuren op de eerste dag van de effectieve schorsing of de volgende werkdag.

Stap 4: Op het einde van de maand verstuurt de werkgever een elektronische aangifte ASR scenario 5, voor elke werknemer die op tijdelijke werkloosheid werd geplaatst. Bij de loonverwerking zorgt Sodibe hiervoor. De werknemers hoeven geen maandelijkse controlekaart C3.2A bij te houden en in te vullen.

Uitkering voor de werknemers

Iedere werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld heeft onmiddellijk recht op uitkeringen. Bij de klassieke tijdelijke werkloosheid ontvangt de werknemer een uitkering van 65% van het gemiddeld begrensde loon. Bij de tijdelijke werkloosheid energie ontvangt de werknemer een uitkering van 70% van het gemiddelde begrensde loon. Op deze uitkering zal 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

De werkgever moet voor elke dag waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld een supplement van 6,22 euro per dag betalen. Sectoren of bedrijven waar de werkgever of het Fonds reeds een aanvulling van minstens 6,22 euro voorziet, moeten dit supplement niet betalen.

Gevolgen voor de arbeidsovereenkomst

Bij opzegging gegeven door de werkgever vóór of tijdens de schorsing, loopt de opzeggingstermijn niet verder tijdens de schorsing. Wanneer de opzegging gegeven wordt door de werknemer loopt de opzeggingstermijn wel verder tijdens de schorsing.

De dagen tijdelijke werkloosheid energie zullen gelijkgesteld worden voor de wettelijke vakantie.

Eventuele gelijkstellingen voor eindejaarspremie moeten per paritair comité bekeken worden.

Sanctie bij onterechte aanvraag

Als achteraf blijkt dat de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden van energie-intensief bedrijf, zal de werkgever het normaal loon aan de werknemer moeten betalen voor de ten onrechte ingeroepen dagen.

De RVA zal bovendien de ten onrechte betaalde bruto werkloosheidsuitkeringen terugvorderen bij de werkgever. Nadien kan de werkgever het nettobedrag van de terugbetaalde uitkeringen, inhouden op het nettoloon van de werknemer.

Deze sanctie geldt ook bij de andere vormen van tijdelijke werkloosheid, indien deze onterecht ingeroepen werden.

                                                                                                                                                                                   

De extreme energieprijzen dwingen de overheid ertoe om maatregelen te nemen om de bedrijven te ondersteunen. Vanaf 1 oktober 2022 zal een nieuwe vorm economische werkloosheid ingevoerd worden. Nog niet alle details zijn gekend maar we geven u alvast de informatie waarover we nu beschikken.

Voor welke werkgevers en werknemers?

U kan gebruik maken van dit type tijdelijke werkloosheid als de kostprijs van de energie een te grote impact heeft op de werking van uw bedrijf.

Op basis van de informatie die we momenteel hebben, zal u het volgende moeten aantonen:

  • In 2021 moeten de energiekosten minstens 3% bedragen van de productiewaarde en
  • de energiefactuur van uw onderneming is minstens verdubbeld.

Het is nog niet duidelijk welke periode men moet vergelijken en met welke documenten u de daling moet kunnen aantonen.

De werkgever zal dit type van tijdelijke werkloosheid kunnen inroepen voor zowel de arbeiders als de bedienden. De uitkering zal hoger zijn dan bij de gewone economische werkloosheid.

Bij deze nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid zal het niet nodig zijn om een verplichte werkweek in te voeren. De werknemers kunnen dus ononderbroken werkloos gesteld worden, voor de volledige duurtijd van deze nieuwe regeling. Het is nog niet duidelijk tot wanneer dit zal lopen.  

Daarnaast blijven de klassieke vormen van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen ook mogelijk met de gekende verplichtingen (voorafgaandelijke melding, melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag en verplichte werkweek). Meer info daarover vindt u hier.

Aanvraagprocedure

De werkgever zal op basis van een C106A naar de RVA moeten kunnen aantonen dat de onderneming aan de voorwaarden voldoet. De RVA heeft dit document C106A tot op heden nog niet beschikbaar gesteld. Tussen de eerste effectieve werkloosheidsdag en de aanvraag moeten minstens 3 kalenderdagen liggen.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering bedraagt 70% van een geplafonneerd loon van 3075,04 euro.

Bovendien moet de werkgever een toeslag van 6,10 euro per dag betalen. Deze toeslag kan eventueel door het sectoraal fonds gedragen worden. Over welke sectoren dit zou gaan, is nog niet duidelijk.

Terug naar overzicht