Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Terug Naar Werk-fonds

Vanaf 1 april 2024 zal de bestaande regeling van outplacement bij medische overmacht bij een eenzijdige beëindiging door de werkgever vervangen worden door het “Terug Naar Werk-fonds” (TNW-fonds).

In de huidige regeling moest de werkgever, die de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt wegens medische overmacht, een outplacementbegeleiding aanbieden. Deze verplichting vervalt vanaf 1 april. In de plaats daarvan wordt er in een begeleidingstraject op maat bij medische overmacht voorzien.

Concreet moet de werkgever die de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt wegens medische overmacht, geen outplacementbegeleiding meer aanbieden.

In de plaats daarvan moet de werkgever binnen een termijn van 45 dagen volgend op de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht een aantal nieuwe verplichtingen naleven, nl.:

  • een aantal identificatiegegevens bezorgen aan het RIZIV over zichzelf en de betrokken werknemer (=aangifte);
  • en een financiële bijdrage van 1 800 euro storten in het TNW-fonds.


De bijdrage van 1 800 euro moet de werkgever niet betalen wanneer de werknemer zelf de ontbinding van de arbeidsovereenkomst inroept omwille van medische overmacht. Ze is ook niet verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst in onderling overleg wordt beëindigd wegens medische overmacht.

Aangifte en betaling van de bijdrage door de werkgever

Vanaf 1 april moet de werkgever de identificatiegegevens van de onderneming en van de ontslagen werknemer aangeven. Deze aangifte zal gebeuren via elektronische weg (aanbevolen) of op papier aan de hand van een model dat ter beschikking staat op de website van het RIZIV.

Na ontvangst van de gegevens zal het RIZIV vragen om de bijdrage van 1 800 euro te storten in het TNW-fonds.

Sancties

Indien de werkgever deze verplichtingen niet naleeft, loopt hij het risico op een sanctie van niveau 2. De mogelijke sancties zijn:

  • ofwel een administratieve geldboete van 200 tot 2 000 euro;
  • ofwel een strafrechtelijke boete van 400 tot 4 000 euro.


Wie kan beroep doen op TNW-fonds?

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt wegens medische overmacht, alsook bepaalde andere arbeidsongeschikte personen kunnen via het TNW-fonds een beroep doen op gespecialiseerde coaching of loopbaanbegeleiding met het oog op sociaalprofessionele re-integratie.

Er zijn 2 groepen gerechtigden die in aanmerking komen om tussenkomst via het TNW-fonds te verkrijgen:

  • alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eenzijdig is beëindigd door de werkgever wegens medische overmacht conform de wettelijke procedure. De werknemer moet de aanvraagt tot tussenkomst binnen de 6 maanden na het einde van de overeenkomst indien bij het TNW-fonds.

    Voor gerechtigden van wie de arbeidsovereenkomst eindigt wegens medische overmacht, eenzijdig vastgesteld door de werkgever, in de periode van 1 april 2024 tot 1 juli 2024, werd er een uitzondering voorzien. Zij kunnen hun aanvraag indienen tot 2 januari 2025.

  • Werknemers die in invaliditeit zijn. Hier zal er pas vanaf 1 april 2025 een tussenkomst mogelijk zijn op voorwaarde dat er financiële middelen beschikbaar zijn.


Alle praktische informatie omtrent tussenkomst van het TNW-fonds, kan verkregen worden op de website van het RIZIV .

Inwerkingtreding

Deze nieuwe maatregel werd ingevoerd door de programmawet van 26 december 2022. Door het KB van 28 maart 2024 wordt de datum van inwerkingtreding bepaald op 1 april 2024.

Terug naar overzicht