Vlaams Opleidingsverlof van start

Vanaf 01/09/2019 vervangt het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) het vroegere Betaald Educatief Verlof. De werknemer kan het opleidingsverlof opnemen om lessen bij te wonen of examens voor te bereiden. De werkgever kan een forfaitaire vergoeding voor de opgenomen verlofuren aanvragen via het Departement Werk en Sociale Economie.

Welke werknemers?

Als werknemer moet u voor minstens 50% tewerkgesteld zijn bij een werkgever in de privé-sector. De tewerkstellingsplaats moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn.

Welke opleidingen?

Het VOV kan enkel worden aangevraagd voor een arbeidsmarktgerichte opleiding of een loopbaangerichte opleiding. Opleidingen die behoren tot de recreatieve sfeer komen niet in aanmerking.

Hoeveel uren mogen er genomen worden?

Het aantal uren VOV is afhankelijk van het tewerkstellingspercentage van de maand september.

Het aantal uren dat een werknemer mag nemen, wordt steeds beperkt tot het aantal voorziene lesuren of tot 4 uren per studiepunt.

Hoeveel loon ontvangt de werknemer?

Het normale loon wordt doorbetaald tijdens de opleidingsuren, eventueel beperkt tot een maximum van 2928 euro bruto per maand. De werkgever mag het loon beperken tot dit maximum, bij een werknemer die een hoger loon heeft.

De werknemer dient de opleiding nauwgezet te volgen. Dit betekent dat hij niet meer dan 10% van de lesuren ongewettigd afwezig mag zijn. De werknemer kan gesanctioneerd worden door een beperking van het aantal uren VOV en met een eventuele administratieve geldboete. De werkgever zal geen terugbetaling ontvangen wanneer de werknemer de opleiding niet nauwgezet gevolgd heeft. Bijgevolg kan de werkgever het loon terugvorderen van een werknemer die ten onrechte VOV opnam. 

Overgangsmaatregel

Een werknemer die in schooljaar 2018-2019 gebruik heeft gemaakt van Betaald Educatief Verlof (BEV), kan diezelfde opleiding voortzetten met gebruik van dit BEV. Deze mogelijkheid blijft bestaan tot december 2021.

Aanvraag terugbetaling

De werkgever kan een terugbetaling krijgen volgens een forfait van 21,30 euro per opleidingsuur VOV. Om deze terugbetaling in orde te brengen moeten volgende stappen gevolgd worden:

Terug naar overzicht