Verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

In januari 2021 sloot de Nationale Arbeidsraad een nieuwe CAO af, om een wettelijk kader te creëren voor de door de overheid aanbevolen of verplichte vorm van telewerk omwille van de coronacrisis. Zolang het telewerk aanbevolen of verplicht wordt, geldt deze CAO.

Vele ondernemingen die gebruik maken van structureel of occasioneel telewerk hadden reeds voor 1 januari 2021 een beleid hieromtrent uitgewerkt (mogelijks een ondernemings-cao, individuele akkoorden of telewerkpolicy). Dit beleid is dan ook van toepassing op het aanbevolen of verplicht telewerk. Deze bedrijven hoeven niets aan te passen.

De bepalingen van de nieuwe CAO nr. 149 zijn van toepassing op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog helemaal geen regeling van telewerk hadden uitgewerkt. Deze ondernemingen moeten nu actie ondernemen!

Welke afspraken moeten er gemaakt worden?

Voor elke telewerker moeten er afspraken gemaakt worden over:

Welke afspraken kunnen er bijkomend gemaakt worden?

Naast de verplichte afspraken is het ook mogelijk afspraken te maken omtrent:

Op welke manier moeten de afspraken vastgelegd worden?

De afspraken over het aanbevolen en verplicht telewerk, kunnen vastgelegd worden in:

Ook aandacht voor welzijn en verbondenheid

Tot slot vermeldt de CAO ook dat er aandacht moet zijn voor het welzijn van de telewerkers. Zij moeten informatie en richtlijnen krijgen over de preventiemaatregelen, concreet betreffende de aanpassing van de werkpost, het goede gebruik van de beeldschermen en de beschikbare ondersteuning op het vlak van techniek en informatica.

De werkgever moet maatregelen nemen om de verbondenheid van telewerkers met collega’s en de onderneming te behouden. Deze maatregelen moeten het isolement van de telewerker voorkomen.

Indien u hulp nodig heeft bij het uitwerken van een beleid omtrent dit telewerk, kan u steeds uw dossierbeheerder contacteren.

Terug naar overzicht