Responsabiliseringsbijdrage bij schending voorrangsregels deeltijders

Elke deeltijdse werknemer moet bij voorrang aanspraak maken op een gepaste openstaande voltijdse betrekking of een deeltijdse job die hem bijkomende arbeidsuren oplevert. Een werkgever die deeltijdse werknemers in dienst heeft die bovenop hun deeltijds loon een inkomensgarantie-uitkering krijgen, is verplicht deze werknemers schriftelijk te informeren omtrent vacante betrekkingen. Als dat niet gebeurt, dan riskeert de werkgever vanaf april 2020 een ‘responsabiliseringsbijdrage’ te moeten betalen. 

(K.B. van 2 mei 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op de voorrang voor deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen, B.S. 15 mei 2019)

Doel van de maatregel

Sommige werknemers vinden geen gepaste voltijdse job en starten daarom deeltijds. Zij gaan dan ‘onvrijwillig’ deeltijds werken, waardoor ze een bijkomende uitkering krijgen van de RVA. Zij hebben het statuut van ‘onvrijwillig deeltijds met behoud van rechten met recht op een inkomensgarantie-uitkering (IGU)’. Door het aanbieden van bijkomende uren bij voorrang aan deze werknemers, blijven ze slechts tijdelijk in deze situatie en kunnen ze sneller meer uren of voltijds gaan werken.

Welke werknemers?

Alle deeltijdse werknemers kunnen bij voorrang aanspraak maken op het bekomen van een vacante betrekking in de onderneming. Enkel de werkgever die een vacante betrekking in de onderneming niet bij voorrang toekent aan een deeltijdse werknemer met een inkomensgarantie-uitkering, zal gesanctioneerd worden met de responsabiliseringsbijdrage.

Bepaalde categorieën van werknemers zijn uitgesloten:


Welke vacatures?

De werkgever is enkel verplicht vacatures mee te delen wanneer tegelijkertijd aan drie voorwaarden werd voldaan:

 

Schriftelijk aanbod door de werkgever

De werkgever moet het aanbod doen binnen een termijn van één maand, die ingaat de dag volgend op de dag waarop de dienstbetrekking vrij komt. Dit aanbod dient te gebeuren via aangetekende zending (eventueel elektronisch), ofwel schriftelijk met ondertekening voor ontvangst door de werknemer, ofwel op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging.

Dit schriftelijk aanbod bevat:

De werkgever moet een afschrift van de mededelingen aan de deeltijdse werknemers, op papier of elektronisch, gedurende zeven jaar bewaren.

Controle

In de loop van 2020 zal de werkgever via de elektronische aangiftes (ASR) meer informatie omtrent deeltijders moeten meedelen aan de RVA.

Responsabiliseringsbijdrage  

Een werkgever die zijn verplichting inzake mededeling en voorrang t.a.v. deeltijdse werknemers met een IGU niet naleeft, kan beboet worden door middel van de responsabiliseringsbijdrage. Deze bijdrage bedraagt 25 euro per deeltijdse werknemer met een IGU, per maand waarin de verplichting niet werd nageleefd. Enkel arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2018 zullen in aanmerking komen voor een mogelijke sanctie.

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd vanaf het kwartaal dat volgt op de vier kwartalen waarin minstens één bijkomend uur beschikbaar was dat niet aan een deeltijdse werknemer met IGU werd toegekend.  De controle op de naleving van de verplichtingen zal gebeuren vanaf 1 april 2019. Ten vroegste vanaf 1 april 2020 zullen er effectieve sancties gegeven worden.

De responsabiliseringsbijdrage zal niet betaald moeten worden in volgende situaties:

Terug naar overzicht