Re-integratie van langdurig zieken

Om de re-integratie van langdurig zieken te bevorderen werd er een nieuw KB uitgewerkt, dat vanaf 1 december 2016 van kracht ging.

In tegenstelling tot voorheen kan u als werkgever al  vanaf 4 maanden ziekte een re-integratietraject van start laten gaan. U bent eveneens verplicht om een re-integratieplan uit te werken. Een belangrijke rol is voorzien voor de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De adviserend geneesheer beoordeelt de mogelijke progressieve werkhervatting of arbeidsongeschiktheid en kan autonoom een re-integratietraject invoegen.

Opstart van een re-integratietraject

Dit KB heeft tot doel de re-integratie te bevorderen van langdurig zieke werknemers die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kunnen uitoefenen. Men voorziet 2 uitzonderingen:

Er zijn 3 partijen die een re-integratietraject kunnen opstarten:

Een re-integratietraject bestaat uit 2 fasen:

 1. Een re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

 2. Een re-integratieplan, opgesteld door de werkgever

Eerste fase: een re-integratiebeoordeling

De beoordeling gebeurt door de PAAG (preventieadviseur-arbeidsgeneesheer) in verschillende stappen en moet worden afgerond binnen de 40 dagen na ontvangst van het re-integratieverzoek.

Gesprek werknemer==>Overleg==>Onderzoek==>Verslag==>Beslissing

 1. De PAAG gaat eerst na of de werknemer op termijn het afgesproken werk, al dan niet aangepast, opnieuw kan uitvoeren. De arbeidscapaciteit van de werknemer is een belangrijke factor in het bepalen van een mogelijke re-integratie.

 2. De PAAG pleegt overleg met de behandelende arts, de adviserend geneesheer of andere preventieadviseurs/personen die kunnen bijdrage tot een geslaagde re-integratie. Dit kan enkel indien de werknemer zijn toestemming hiervoor geeft.

 3. De PAAG onderzoekt de werkpost en de werkomgeving en bekijkt de aanpassingsmogelijkheden.

 4. Een verslag met de bevindingen wordt opgesteld en aan het gezondheidsdossier toegevoegd.

 5. De PAAG vermeldt de gemaakte beslissing op een formulier voor de re-integratiebeoordeling. Zowel werkgever als werknemer ontvangen een exemplaar. Dit formulier maakt deel uit van het medisch dossier.

Afhankelijk van een eventuele werkhervatting op termijn en van eventueel tussentijds aangepast of ander werk, kan de PAAG 5 mogelijke beslissingen nemen.

 1. De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten. Tussentijds aangepast of ander werk is mogelijk.

  • DE PAAG bepaalt de modaliteiten voor aangepast of ander werk en herbekijkt het traject op een tijdstip dat hij bepaalt.

  • De werkgever heeft 55 werkdagen de tijd om een re-integratieplan op te maken.

 2. De werknemer kan op termijn het overeenkomen werk hervatten. Tussentijds aangepast of ander werk is onmogelijk.

  • De PAAG herbekijkt het traject op een tijdstip dat hij bepaalt.

  • De PAAG verwittigt de adviserend geneesheer.

 3. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is mogelijk.

  • De PAAG bepaalt de modaliteiten voor aangepast of ander werk.

  • De werkgever heeft maximaal 12 maanden de tijd om een re-integratieplan op te stellen.

 4. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is onmogelijk.

  • De PAAG verwittigt de adviserend geneesheer. Het re-integratietraject wordt niet voortgezet.

 5. De PAAG oordeelt dat het om medische redenen niet opportuun is om een re-integratietraject op te starten.

  • Om de 2 maanden houdt de PAAG een re-evaluatie.

  • De PAAG verwittigt de adviserend geneesheer.

Enkel bij beslissing 3 en 4 kan de werknemer in beroep gaan tegen de beslissing van de PAAG. Dit gebeurt via een aangetekend schrijven aan de bevoegde geneesheer- sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Dit schrijven moet binnen de 7 werkdagen, na ontvangst van het formulier voor de re-integratiebeoordeling, verzonden worden. De werknemer moet de werkgever hiervan op de hoogte brengen. Binnen de 31 werkdagen na ontvangst van het beroep moet de bevoegde geneesheer- sociaal inspecteur, de behandelende arts en de PAAG bij meerderheid een beslissing nemen. Indien zij het beroep verwerpen, moet de werkgever een re-integratieplan opstellen of  bij overmacht overgaan tot ontslag.

Indien de werknemer bij uitvoering van ander of aangepast werk terug ziek wordt, dient u opnieuw gewaarborgd loon te betalen.

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreekt tijdens de periode waarin de werknemer ander of aangepast werk uitvoert, gebeurt de berekening van de opzegvergoeding op basis van de loonsafspraken gemaakt in het oorspronkelijke contract.

Tweede fase: een re-integratieplan, opgesteld door de werkgever

Er zijn 3 situaties waarin de werkgever een re-integratieplan voor een werknemer dient op te stellen:

 1. Wanneer een werknemer op termijn terug het overeengekomen werk kan opnemen en tussentijds al ander of aangepast werk mag verrichten. Na ontvangst van de re-integratiebeoordeling. De werkgever heeft 55 werkdagen de tijd.

 2. Na het verstrijken van de termijn van 7 werkdagen om in beroep te gaan tegen de beslissing van definitieve arbeidsongeschiktheid.

 3. Na ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure, waarin de beslissing van de PAAG bevestigd wordt.

Het re-integratieplan stelt de werkgever op in overleg met de werknemer, de PAAG en andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.

Een re-integratieplan beschrijft zo concreet mogelijk één of meerdere maatregelen:

De PAAG bezorgt het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Deze beslist over de progressieve werkhervatting en arbeidsongeschiktheid. Deze beslissing wordt opgenomen in het re-integratieplan. Indien nodig past de werkgever het plan aan.

De werkgever bezorgt de werknemer het re-integratieplan binnen een termijn van:

De werkgever moet geen re-integratieplan opmaken wanneer:

De werkgever motiveert dit in een verslag dat hij ter beschikking houdt van de inspectie. Hij bezorgt het ook aan de PAAG. Hiermee eindigt het re-integratietraject.

Na ontvangst van het plan heeft de werknemer 5 werkdagen de tijd om het plan te aanvaarden of te verwerpen. Bij akkoord ondertekent de werknemer het plan. Indien de werknemer niet akkoord gaat, dan moet de werknemer de reden voor de weigering vermelden in het re-integratieplan. Bij niet-akkoord eindigt het re-integratietraject.

De externe geneeskundige dienst waarbij u als werkgever bent aangesloten, begeleidt u bij al deze stappen. Hebt u een langdurig zieke werknemer waarvoor u een re-integratietraject wil opstarten, dan kan u steeds contact opnemen met uw externe geneeskundige dienst.

Terug naar overzicht