Doelgroepvermindering relance vanaf 1 juli 2021

Om de heropstart van de economie te ondersteunen voorziet de federale regering een nieuwe doelgroepvermindering in het derde kwartaal van 2021. Deze doelgroepvermindering komt bovenop de reeds bestaande bijdrageverminderingen voor werkgevers in de reis-, evenementen- en hotelsector.

Met deze nieuwe vermindering tracht men alle ondernemingen uit alle sectoren waarvan het tewerkstellingsvolume gestegen is, te ondersteunen in de loonkost.

Voorwaarden

Ondernemingen waarvan het arbeidsvolume in het derde kwartaal 2021 verhoogt ten opzichte van het eerste kwartaal 2021, komen in aanmerking voor de vermindering.

De verhoging in het arbeidsvolume kan bekomen worden door nieuwe aanwervingen en/of door het afbouwen van de tijdelijke werkloosheid. De verhoging mag niet het gevolg zijn van een fusie, splitsing of overdracht.

De toename van het arbeidsvolume is afhankelijk van het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming:

Op het einde van het derde kwartaal zal kunnen nagekeken worden of de onderneming voldoet aan de vereiste stijging van het arbeidsvolume.

Bijkomende voorwaarden

Indien de werkgever voldoet aan de verhoging van het reële arbeidsvolume, moet hij bijkomend nog aan onderstaande voorwaarden voldoen:

De naleving op de bijkomende voorwaarden kunnen a posteriori afgetoetst worden door de RSZ.

Omvang doelgroepvermindering

De vermindering mag voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid worden toegepast.

Zwaar getroffen werkgever

Werkgevers die zwaar getroffen zijn, hebben recht op 2400 euro per kwartaal per werknemer. Men voldoet aan de voorwaarde van zwaar getroffen onderneming indien het arbeidsvolume:

Minder zwaar getroffen werkgever

Voor de minder zwaar getroffen ondernemingen bedraagt de vermindering maximaal 1000 euro per kwartaal per werknemer.

De RSZ zal op basis van een foto van de DMFA op 1 juli 2021 bekijken of een onderneming al dan niet als zwaar getroffen onderneming moet beschouwd worden. Zij zullen dit meedelen aan het sociaal secretariaat.

Een werknemer heeft recht op de volledige forfaitaire vermindering bij kwartaalprestaties van 80% of meer. Indien de werknemer minder heeft gepresteerd zal de vermindering pro rata worden toegepast. De prestatiebreuk van de werknemer moet wel minstens 27.5% bedragen om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering.

 

Deze info is gebaseerd op een ontwerptekst en kan dus nog wijzigen. Deze informatie geldt ook onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Terug naar overzicht