Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Goedkope overuren voor voltijdse werknemers

Zoals gemeld in ons nieuwsbericht van 24 juli 2015 zou er een maatregel voorzien worden om de overuren die door voltijdse werknemers gepresteerd worden goedkoper te maken. Op 26/11/2015 werd de wet gepubliceerd waardoor er van deze maatregel gebruik kan gemaakt worden vanaf 1/12/2015.

Wie & wat

Werknemers die aangeworven zijn in het kader van een voltijdse arbeidsovereenkomst kunnen overuren presteren waarvoor het nettobedrag gelijk is aan het brutobedrag.  Deze overuren geven geen recht op overloon en moeten niet gerecupereerd worden. Het aantal overuren is bepaald op:

  • 300 uren per kalenderjaar

  • 360 uren per kalenderjaar wanneer er gebruik gemaakt wordt van het GKS

Het betreffen overuren die gepresteerd worden in het kader van een buitengewone vermeerdering van het werk of onvoorziene noodzaak. Indien er voldaan wordt aan deze voorwaarden mogen de normale arbeidsduurgrenzen overschreden worden op voorwaarde dat de dagelijkse duur niet meer bedraagt dan 11u en de wekelijkse arbeidsduur niet meer bedraagt dan 50 uur.

Formaliteiten

De werkgever zal allerlei formaliteiten moeten vervullen om de wettigheid en de fiscale en sociale vrijstelling van deze overuren te garanderen.

Buitengewone vermeerdering van werk

Er wordt gesproken van een buitengewone vermeerdering van het werk indien het een uitzonderlijke vermeerdering is die onregelmatig en onvoorzien is. De onvoorziene aard mag zowel betrekking hebben op de gebeurtenis die het werk veroorzaakt als op de omvang van het werk dat gedaan moet worden. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de gebeurtenis te voorzien is, maar dat het onmogelijk is om te bepalen hoeveel uren er nodig zullen zijn om het werk af te ronden.

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten zal vooraf zijn akkoord moeten verlenen over de buitengewone vermeerdering van het werk.

Van zodra de werkgever de toestemming van Toezicht Sociale Wetten heeft bekomen, zal hij minstens 24 uren op voorhand de nieuwe arbeidsroosters moeten uithangen op de plaats van tewerkstelling. Dit bericht moet ondertekend en gedateerd zijn.

Binnen de 3 werkdagen die volgt op de loonperiode zal de directeur van de RVA in kennis gesteld moeten worden van het aantal overuren die gepresteerd werden in de vorige loonperiode. Bij deze kennisgeving moet de beroepscategorie en de verhouding van de overuren tot de normale arbeidsprestaties worden meegedeeld.

Onvoorziene noodzaak

Men spreek van een onvoorziene noodzaak indien de overuren noodzakelijk zijn  en indien de onvoorzienbaarheid geen gevolg is van een fout van de werkgever (bv. slecht planning,…).

De bijkomende prestaties moeten beperkt zijn in de tijd, tot de onderneming zich anders kan organiseren.

De gepresteerde uren, het aantal betrokken werknemers en de redenen die de bijkomende prestaties rechtvaardigen moeten schriftelijk meegedeeld worden aan de Algemene Toezicht op de Sociale Wetten.

Bruto=netto

Er moet geen werkgevers- of werknemers RSZ betaald worden. De overuren openen geen enkel recht inzake sociale zekerheid. Er moet bijgevolg geen vakantiegeld op deze overuren betaald worden. Verder zijn de overuren vrijgesteld van belastingen en komen ze niet in aanmerking voor de berekening van de vermindering van bedrijfsvoorheffing voor de werknemer en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever.

 

Momenteel zijn bovenstaande maatregelen van toepassing maar de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst de voorwaarden zullen versoepeld worden. Wij houden u op hoogte van zodra er verdere ontwikkelingen zijn in dit dossier.

 

Terug naar overzicht