Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Ontslagmotivering

De motiveringsplicht kadert in de verdere uitvoering van het eenheidsstatuut en zorgt ervoor dat arbeiders en bedienden voortaan het recht hebben om de concrete redenen die tot hun ontslag hebben geleid te kennen.

 

Principe en procedure

Vanaf 1 april 2014 moet de werkgever voor alle arbeidsovereenkomsten die na 6 maanden worden opgezegd, het ontslag schriftelijk motiveren telkens wanneer de werknemer erom vraagt.

Het verzoek van de werknemer moet gebeuren met een aangetekend schrijven gericht aan de werkgever, binnen een termijn van 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen. Ingeval van ontslag met een te presteren opzegtermijn, moet het verzoek gericht worden aan de werkgever binnen een termijn van 6 maanden na betekening van de opzeg, zonder evenwel 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst te kunnen overschrijden.

Op zijn beurt is de werkgever verplicht om de concrete redenen die aanleiding gaven tot het ontslag mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek van de werknemer.

De werkgever mag uit eigen beweging de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid schriftelijk meedelen aan de werknemer. In dat geval is hij niet verplicht om te antwoorden op een verzoek van de werknemer tot motivering van het ontslag.


Sanctie

Geeft de werkgever geen motivering of zonder inachtneming van de termijn, dan kan een forfaitaire schadevergoeding van twee weken loon toegekend worden.

De boete is niet van toepassing indien de werkgever uit eigen beweging de concrete redenen die geleid hebben tot het ontslag van de werknemer heeft mee- gedeeld.

Betwist de werknemer de gegeven motivering dan kan hij zich richten tot de arbeidsrechtbank. De procedure zal voortaan dezelfde zijn voor arbeiders en bedienden en uitgaan van een gedeelde bewijslast tussen werkgever en werknemer. Indien de rechtbank van oordeel is dat het ontslag kennelijk onredelijk (zie verder) is, kan een schadevergoeding opgelegd worden die varieert van minimum 3 tot maximaal 17 weken loon.

De CAO nr. 109 verstaat onder “kennelijk onredelijk ontslag”, “een ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.”

 

Uitzonderingen

De motiveringsplicht bestaat niet:

  • bij een ontslag tijdens de eerste 6 maanden dienst
  • bij ontslag in het kader van uitzendarbeid, studentenovereenkomsten, brugpensioen (SWT), pensioen, stopzetting van de activiteit, sluiting, herstructurering en collectief ontslag
  • indien de werkgever een bijzondere ontslagprocedure vastgelegd bij de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst moet naleven (bijvoorbeeld de procedure voor het ontslag van verkozen en niet-verkozen kandidaten in de Ondernemingsraad en het CPBW of voor het ontslag van de preventieadviseurs);
  • in geval van dringende reden
  • indien de werknemer een arbeider is van een paritair comité waar het mogelijk is om een verkorte termijn toe te passen in het kader van de nieuwe wet betreffende het eenheidsstatuut

 

Motivering van het ontslag op de C4

De werkgever blijft verplicht om op de C4 het ontslag te motiveren, ook de beëindiging in onderling akkoord zal voortaan gemotiveerd moeten worden.

 

Mogelijke voorzorgsmaatregelen?

Gezien de verplichting tot motivering van het ontslag vanaf 1 april 2014, kunnen we de volgende voorzorgsmaatregelen aanbevelen alvorens tot een ontslag over te gaan:

  • er zeker van zijn dat er een motief bestaat dat verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of een motief dat berust op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst;
  • er zeker van zijn dat er voldoende elementen zijn die het bestaan van het motief aantonen.

 

Het spreekt voor zich dat u steeds uw dossierbeheerder kan contacteren wanneer u erover nadenkt om tot een ontslag over te gaan.

Terug naar overzicht