Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Nieuwe vrijstelling van doorstorting BV voor opleidingen

Vanaf januari 2021 werd er een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in het leven geroepen. Men tracht hiermee werkgevers aan te moedigen om te blijven investeren in de opleiding van hun werknemers.

Wie

Werkgevers kunnen van de vrijstelling genieten voor werknemers die minstens 6 maanden bij hen tewerkgesteld zijn.

Werknemers die vallen onder het fiscaal statuut van grensarbeider met Frankrijk komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling omdat zij onderworpen zijn aan de Franse belastingheffing.

Voorwaarden

De werknemer moet minstens 10 dagen opleiding volgen gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Er zijn hierop 2 uitzonderingen:

Wie?

Hoeveel dagen opleiding?

Binnen welke periode?

De werkgever die kan genieten van een vrijstelling van doorstorting BV voor ploegen-of nachtarbeid

10 dagen opleiding

Te volgen binnen een ononderbroken periode van 60 kalenderdagen. De werknemer moet een ploegenpremie ontvangen tijdens de ononderbroken periode van 60 dagen

De werkgever beantwoordt aan de voorwaarden van “kleine vennootschap”

5 dagen opleiding

Te volgen binnen een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen

De voorwaarde van 5 of 10 opleidingsdagen geldt voor een voltijdse werknemer. Dit aantal dagen mag verminderd worden in functie van een deeltijdse tewerkstelling.

De ononderbroken periode van 30, 60 of 75 kalenderdagen mag je verlengen met de duur van een eventuele schorsing (cfr. arbeidswetgeving) van de arbeidsovereenkomst.

Soort opleidingen

Enkel opleidingen die niet verplicht gevolgd moeten worden op basis van een wettelijke of reglementaire bepaling, CAO of andere bepaling komen in aanmerking voor deze vrijstelling. Men tracht hiermee de werkgever bijkomende inspanningen te laten leveren rond opleiding.

De werkgever moet de kost van de opleiding zelf dragen. 

Ook moet de opleiding voldoen aan de definitie van opleidingen in artikel 9 van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk. Dit wil zeggen dat zowel formele als informele opleidingen in aanmerking kunnen komen. Echter, de informele opleidingen mogen slechts een deel van de minimumduur uitmaken:

  • 10% van de minimum duur van 10 dagen (ononderbroken periode van 30 of 60 kalenderdagen)

  • 20% van de minimum duur van 5 dagen (ononderbroken periode van 75 kalenderdagen)

Hoeveel bedraagt het voordeel

De vrijstelling bedraagt 11,75% van het totaal van de belastbare bezoldigingen (excl. vakantiegeld, eindejaarspremie, achterstallen, opzeggingsvergoedingen, vervangingsinkomsten, bezoldigingen die zijn vrijgesteld van bv op basis van een verdrag).

De vrijstelling kan enkel toegepast worden in de maand waarin de werknemer zijn opleiding heeft beëindigd.

Per werknemer komt er maximaal €3 500 van de belastbare bezoldiging in aanmerking (pro rata tewerkstelling). De vrijstelling zal beperkt worden tot de verschuldigde bedrijfsvoorheffing.

Elke voltijdse werknemer heeft recht op 10 ononderbroken periodes van 30 kalenderdagen bij dezelfde werkgever. Zo wil men de werkgever aanmoedigen om opleidingen te voorzien voor alle werknemers.

Terug naar overzicht