Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Nieuwe regels in geval van ziekte tijdens vakantie vanaf 1 januari 2024

In de regelgeving die van toepassing was t.e.m. 31 december 2023, kon een werknemer die ziek werd vlak voor zijn geplande vakantie, de vakantiedagen tijdens dewelke hij nog arbeidsongeschikt is, later in het jaar opnemen. Een werknemer die daarentegen ziek werd tijdens zijn vakantie, zou alle geplande vakantiedagen behouden, ook diegene tijdens dewelke hij ziek was. De regel ‘eerste schorsing primeert’ was hier van toepassing.

Deze wetgeving zal vanaf 1 januari 2024 meer in overeenstemming gebracht worden met de Europese rechtspraak en de Richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende de aspecten van de organisatie en de arbeidstijd. Deze richtlijn legt aan de lidstaten de verplichting op om de nodige maatregelen te nemen opdat aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon van minstens 4 weken wordt toegekend.

Principe

Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die arbeidsongeschikt* wordt tijdens een periode van wettelijke vakantie, recht hebben op gewaarborgd loon wegens ziekte. De ziektedagen die gedekt worden door een geneeskundig getuigschrift, kunnen op een later moment worden opgenomen.

*dezelfde regeling is van toepassing in geval van een ongeval, een beroepsziekte, moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof. Deze nieuwe regels gelden ook wanneer deze schorsingen zich voordoen tijdens een collectieve vakantieperiode.

De werknemer moet niet uitdrukkelijk vragen om de vakantiedagen later op te nemen. Enkel als de werknemer de vakantiedagen onmiddellijk na de ziekteperiode wenst op te nemen, moet dit meegedeeld worden op het moment dat de werknemer het getuigschrift voorlegt. Enkel na akkoord van de werkgever, kunnen deze vakantiedagen meteen na de periode van arbeidsongeschiktheid opgenomen worden.

De nieuwe regeling maakt het mogelijk om voor een bediende de niet opgenomen vakantiedagen tot 24 maanden volgend op het einde van het vakantiejaar alsnog op te nemen. Wanneer het voor een bediende op het einde van het vakantiejaar niet mogelijk is om alle vakantiedagen op te nemen, moet de werkgever het vakantiegeld van de over te dragen vakantiedagen uitbetalen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar. De bediende kan dan later onbetaalde vakantiedagen opnemen. Arbeiders ontvangen in mei of juni hun vakantiegeld, voor hen is deze regel dus niet van toepassing.

Verplichtingen van de werknemer

De nieuwe wetgeving voorziet dat de werknemer die ziek wordt tijdens een periode van wettelijke vakantie, onmiddellijk zijn werkgever op de hoogte moet brengen en steeds een geneeskundig getuigschrift moet voorleggen aan zijn werkgever, binnen de normale termijn die van toepassing is in de onderneming. Daarbovenop moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van het verblijfadres indien de werknemer zich niet op zijn thuisadres bevindt.

De vrijstelling om tot driemaal per kalenderjaar geen geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, geldt hier niet.

Het attest maakt melding van de arbeidsongeschiktheid, de waarschijnlijke duur ervan, en of de werknemer zich met het oog op controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven.

In geval van overmacht moet het getuigschrift binnen een redelijke termijn worden voorgelegd.

De bestaande regels over het gewaarborgd loon blijven van toepassing. Bij een laattijdige indiening van het getuigschrift, vervalt het recht op gewaarborgd loon, maar kunnen de vakantiedagen wel later opgenomen worden.

Praktisch- aanpassing van het arbeidsreglement

De nieuwe formaliteiten die werknemers in acht moeten nemen wanneer een arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een periode van wettelijke vakantie, moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement. Door middel van deze bijlage aan het arbeidsreglement kan u het nodige doen.

De procedure tot wijziging van het arbeidsreglement dient hierbij niet gevolgd te worden. Het volstaat om elke werknemer een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te bezorgen (met ontvangstbewijs) en binnen 8 dagen na de inwerkingtreding ervan, de wijziging mee te delen aan de Directie Toezicht op de sociale wetten. Dit kan via volgende link.

Indien u bijkomende bepalingen wenst op te nemen, moet u wel de procedure wijziging arbeidsreglement volgen.

Zo kan er bijvoorbeeld een clausule worden opgenomen die de verplichte vertaling van het getuigschrift naar het Nederlands voorziet indien het getuigschrift in een andere taal werd afgeleverd.

Terug naar overzicht