Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Nieuwe regels bij gedeeltelijke werkhervatting

Een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is, kan het werk gedeeltelijk hervatten als hij daarvoor voldoende hersteld is. Dit moet gebeuren na akkoord met de werkgever. Daarna moet dit aangevraagd worden bij de adviserende arts van de mutualiteit. Deze adviserende arts van de mutualiteit moet ook toelating geven voor de gedeeltelijke werkhervatting.

Tijdens de periode van gedeeltelijke werkhervatting ontvangt de werknemer gedeeltelijk een beroepsinkomen en gedeeltelijk een ziekte-uitkering van de mutualiteit.

Nieuwe regels arbeidsduur bij gedeeltelijke werkhervatting

Om de werkhervatting flexibeler te laten plaatsvinden, werd recent komaf gemaakt met de “1/3de regel” en de “3-uren regel”.

1/3de regel

Wanneer een werknemer deeltijds werkt, moet de wekelijkse arbeidsduur in principe één derde bedragen van de voltijdse wekelijkse arbeidsduur van de werknemers van dezelfde categorie in de onderneming. Vanaf 16 oktober 2022 is deze “1/3 de regel” niet meer van toepassing bij gedeeltelijke werkhervatting indien de werknemer hierin toestemt.

3-uren regel

In principe geldt voor alle werknemers dat de duur van elke werkperiode niet korter kan zijn dan 3 uren. Van die minimumgrens van 3 uren per werkperiode kan afgeweken worden in de gevallen bepaald door een KB of door een cao. Er werd bij KB nu een bijkomende afwijking voorzien voor de werknemer die het werk progressief hervat met toelating van de adviserend arts. De werknemer moet hier wel mee akkoord gaan. Bijgevolg kan de duur van elke prestatie korter zijn dan 3 uren. Deze wijziging is in werking getreden vanaf 28 oktober 2022.

Nieuwe regel betaling gewaarborgd loon

Wanneer de werknemer die progressief het werk heeft hervat, opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd.  Ook een nieuwe of andere ziekte gaf geen aanleiding tot gewaarborgd loon door de werkgever. De werknemer ontving onmiddellijk een uitkering van de mutualiteit.

Een nieuwe wet beperkt deze werkwijze tot de eerste 20 weken van de periode van progressieve werkhervatting. Na de periode van 20 weken heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon, betaald door de werkgever. Het gewaarborgd loon geldt voor de uren van de toegelaten activiteit. De mutualiteit zal blijven tussenkomen voor de resterende uren.

Deze wijziging is van toepassing vanaf 28 november 2022.

Terug naar overzicht