Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Nieuwe procedure tijdelijke werkloosheid vanaf 1/09/2020

Alle werkgevers die door de coronacrisis tijdelijke werkloosheid inroepen, kunnen nog tot 31 augustus 2020 gebruik maken van de vereenvoudigde procedure.

Vanaf 1 september 2020 is dit niet meer van toepassing. Er wordt dan een onderscheid gemaakt tussen de werkgevers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis en de andere werkgevers.

Hard getroffen ondernemingen

Zwaar getroffen ondernemingen zijn de ondernemingen die minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid (omwille van corona of economische redenen) hebben ten opzichte van het totaal aantal dagen aangegeven aan RSZ op de kwartaalaangifte van het 2e kwartaal 2020.

Deze ondernemingen moeten zo snel mogelijk een formulier C106a-corona-HGO invullen en elektronisch versturen naar de dienst tijdelijke werkloosheid van de RVA, van de regio waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

De RVA zal deze aanvraag dan beoordelen en een positief of negatief antwoord terugsturen.

Indien het antwoord van de RVA positief is, dan kan de werkgever de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona verder gebruiken. Dit houdt in:

 • Er moet geen overmacht gemeld worden.

 • Er moet geen controlekaart afgeleverd worden door de werkgever en bijgevolg ook niet ingevuld worden door de werknemer.

 • Er moet enkel een maandelijkse aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid gebeuren (ASR scenario 5).

Overige ondernemingen

Voor deze werkgevers gelden opnieuw de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, zowel voor arbeiders als voor bedienden. Deze procedure betekent het volgende:

 • Er moeten opnieuw elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid verstuurd worden aan de RVA: de voorziene werkloosheid en de eerste effectieve werkloosheidsdag.

 • De werkgever moet opnieuw controleformulieren C3.2A afleveren en inschrijven in het validatieboek.

 • De werknemer moet het controleformulier C3.2A nauwgezet invullen.

 • Op het einde van de maand, moet een aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid gebeuren door middel van ASR scenario 5.

 Er gelden wel enkele versoepelingen op vlak van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

1/ Versoepeling voor arbeiders

Op vlak van tijdelijke werkloosheid om economische redenen wordt tot 31 december 2020 de maximale duurtijd van de aanvraag uitgebreid.

 • Een volledige schorsing kan aangevraagd worden voor 8 weken in plaats van 4 weken

 • Een gedeeltelijke schorsing (grote schorsing) kan aangevraagd worden voor 18 weken in plaats van 3 maanden.

Wanneer de maximumduur bereikt is, moet de werkgever gedurende minstens 1 week een verplichte werkweek invoeren.

2/ Versoepeling voor bedienden

Voor bedienden kan er een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst of een gedeeltelijke schorsing worden aangevraagd. Voor bedienden kunnen werkgevers ofwel gebruik maken van de bestaande algemene regeling ofwel van een nieuwe overgangsregeling.

Nieuwe overgangsregeling van 01/09/2020 tot 31/12/2020

Om gebruik te maken van de nieuwe overgangsregeling moet de onderneming aantonen dat hij in het kwartaal voorafgaand aan de invoering van de tijdelijke werkloosheid, een substantiële daling van de omzet of productie van minstens 10% gekend heeft ten opzichte van het corresponderend kwartaal in 2019. De werkgever moet de bedienden 2 vormingsdagen per maand aanbieden. Net als in de huidige regeling moet de onderneming gebonden zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, ondernemingscao of ondernemingsplan. De FOD Waso heeft een nieuw model van ondernemingsplan gepubliceerd dat gebruikt moet worden.

Bij gebruik van deze nieuwe regeling wordt voor het jaar 2020 het maximum aantal weken waarin de werkgever gebruik kan maken van de schorsing bedienden verhoogd met 8 weken:

 • Een volledige schorsing kan aangevraagd worden voor 24 weken

 • Een gedeeltelijke schorsing kan aangevraagd worden voor 34 weken.

De werkgever die gebruik wenst te maken van deze overgangsregeling moet een formulier C106A-corona-overgangsstelsel aangetekend versturen aan de dienst Tijdelijke Werkloosheid van de RVA. Dit moet ten laatste 14 dagen voor de eerste kennisgeving aan de RVA ‘Schorsing bedienden wegens werkgebrek’.

Terug naar overzicht