Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Modernisering van het arbeidsrecht door de Wet Wendbaar en Werkbaar Werk

Enkele weken geleden werd het wetsontwerp van Minister van Werk Kris Peeters, namelijk de Wet Wendbaar en Werkbaar Werk, in de Kamer goedgekeurd. De wet bevat maatregelen die ervoor zorgen dat werk en privé beter te combineren zijn. Ook geeft het mogelijkheden aan ondernemingen om flexibeler te werken om zo het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven te verhogen. De nieuwe maatregelen maken werk van een inhaalbeweging op het vlak van arbeidswetgeving. Het gaat hierbij niet altijd om revolutionaire ideeën, maar veeleer om belangrijke bewegingen.

Hierbij vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor kmo’s.

De vaste sokkel (rechtstreekse werking)

Annualisering van de arbeidsduur

Werken in piek- en dalperiodes wordt eenvoudiger, zolang op jaarbasis de gemiddelde arbeidsduur gerespecteerd blijft. Het bestaande systeem van ‘kleine flexibiliteit’ kan algemeen toegepast worden na invoering via cao of arbeidsreglement.

Per dag mag men 2 uur meer of minder werken. Op weekbasis mag men maximaal 5 uur afwijken van de bestaande roosters.

100 vrijwillige overuren

De werknemer kan zich vrijwillig kandidaat stellen om 100 overuren per kalenderjaar te presteren.Een sector-cao kan dit aantal op maximum 360 uren brengen. Deze uren worden onmiddellijk uitbetaald met overloontoeslag. Er is geen inhaalrust nodig. De werknemer moet schriftelijk elke 6 maanden meedelen dat hij deze overuren wenst te presteren. 25 van deze 100 overuren worden niet meegerekend in de interne grens van 143 uren. Dit aantal kan via sector-cao op maximum 60 uren worden gebracht.

Hervorming opleidingsinspanningen

De overheid hecht veel belang aan opleidingen op ondernemingsniveau. De huidige doelstelling bepaalt dat 1.9% van de loonmassa aan opleiding moet besteed worden. Dit wordt vervangen door een nieuwe doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar. Doet u dit niet dan zal de sanctie zijn dat elke werknemer recht heeft op twee opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent.

Kmo’s met minder dan 10 werknemers worden vrijgesteld van deze verplichting. Voor werkgevers met minder dan 20 werknemers zullen specifieke regels worden uitgewerkt.

Wettelijk kader occasioneel telewerk

Occasioneel telewerk wordt mogelijk voor werknemers die niet naar het werk kunnen komen omwille van persoonlijke redenen (bv. tandardsbezoek) en overmacht. Er is sprake van overmacht indien het een onvoorziene situatie die onafhankelijk van de wil van de werknemer betreft (bv. autopech). Voor zover de functie en activiteit het toelaat, kunnen zij thuis werken. Voor dit telewerk gelden dezelfde rechten inzake arbeidsvoorwaarden. Op ondernemingsniveau worden hierover best afspraken gemaakt.

Het keuzemenu (te activeren per sector)

Uitbreiding plus minus conto

Deze maatregel betreft de overschrijding van de grenzen van de arbeidsduur tot 10 uur per dag en 48 uur per week. De gemiddelde 38-urige werkweek wordt dan gespreid over meerdere jaren (max. 6 jaar).

Deze mogelijkheid kan enkel ingevoerd worden in sectoren die gekenmerkt worden door:

  • sterke internationale concurrentie;

  • een productie- of ontwikkelingscycli van meer dan een jaar;

  • specifieke economische redenen die het onmogelijk maken om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te respecteren.

Bovenstaande bestond al in de automobielsector. De procedure tot invoering blijft streng.

Uitzendarbeid voor onbepaalde tijd

Uitzendkrachten zullen de mogelijkheid krijgen om een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten met het uitzendkantoor. Hierop zijn alle regels inzake arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur van toepassing.

Loopbaansparen

Het principe hiervan is dat de werknemer vrijwillig tijd spaart met de bedoeling om de gespaarde tijd later als verlof op te nemen. Zo zouden bijvoorbeeld vrijwillige overuren of extralegale vakantiedagen opgespaard kunnen worden om er later aanspraak op te maken. Op sector niveau zal er beslist worden deze optie toe te passen op ondernemings- of sectoraal niveau. Bij verandering van job kan de werknemer, indien hij zijn opgespaarde dagen niet kan meenemen, kiezen voor uitbetaling. Zo zal de opgespaarde tijd dus nooit verloren gaan.

De Nationale Arbeidsraad moet de praktische kant hiervan verder uitwerken.

Schenking conventioneel verlof

Het zal mogelijk worden om conventionele verlofdagen (dit zijn de verlofdagen die buiten het wettelijk verlof van 20 dagen vallen) anoniem en vrijwillig te schenken aan een collega die een ernstig ziek kind heeft. De collega moet hierbij al zijn verlof hebben uitgeput.

Deze mogelijkheid moet ingevoerd worden via een sector-cao, ondernemings-cao of arbeidsreglement. 

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Alle deeltijdse uurroosters zullen niet meer verplicht opgenomen moeten worden in het arbeidsreglement. Voor deeltijdse werknemers met een variabel rooster, blijft de verwittigingstermijn 5 werkdagen. Via cao kan deze termijn verhoogd of verlaagd worden (tot min. 1 dag). Het arbeidsreglement moet een ‘algemeen kader’ bevatten, met daarin het dagelijkse tijdvak en de dagen van de week waarbinnen de prestaties verricht kunnen worden en de minimale en maximale arbeidsduur.

Een deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster mag momenteel 39 meeruren presteren per kwartaal zonder overloon. Dit krediet wordt in de toekomst verhoogd naar 42 uur per kwartaal of 168 uur per jaar.

Deze maatregel treedt pas in werking vanaf 01/10/2017.

Glijdende werktijden

Er wordt een wettelijk kader gecreëerd voor het systeem van glijdende werktijden. Dit houdt in dat de werknemer zelf het begin en einde van zijn arbeidsdag en pauze kan kiezen op voorwaarde dat hij vaste grenzen respecteert.

Indien er reeds een bestaand systeem opgenomen is in een cao of arbeidsreglement, blijft dit behouden.

Deze maatregel treedt pas in werking vanaf 01/10/2017.

Uitbreiding palliatief verlof en tijdskrediet met zorgmotief

De periode van thematisch verlof voor palliatieve zorgen bedroeg aanvankelijk één maand per patiënt.  Dit kon verlengd worden met een bijkomende maand. Vanaf 1/2/2017 kan deze periode nog een tweede keer verlengd worden. Dit wil zeggen dat een werknemer het thematisch verlof voor palliatieve zorgen in totaal 3 maanden mag nemen.

Tijdskrediet met zorgmotief wordt met 3 maanden uitgebreid, waardoor het recht op 51 maanden komt en het recht op uitkeringen 48 maanden bedraagt.

Nachtarbeid in e-commerce

De wet bevat de mogelijkheid om nachtarbeid in te voeren voor alle logistieke en ondersteunende diensten die verbonden zijn aan elektronische handel. Via sociaal overleg kan er een arbeidsregeling met nachtprestaties worden ingevoerd.

Hervorming van het stelsel van de werkgeversgroepering

Kleine bedrijven kunnen samen een werknemer aanwerven. Zo kunnen bedrijven die onvoldoende middelen hebben om zelf een werknemer aan te werven alsnog een werknemer in dienst nemen. Elke werkgeversgroepering mag maximum 50 werknemers in dienst hebben. In de toekomst zullen de procedures voor de aanvraag van de erkenning vereenvoudigd worden. Elke toekenning zal onmiddellijk voor onbepaalde duur worden toegekend.

Terug naar overzicht