Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Flexi-jobs en uitbreiding overuren

UPDATE dd 26/11/2015

Op 26/11/2015 werd de wet omtrent de flexi-jobs gepubliceerd. Dit betekent dat vanaf 01 december 2015 effectief gebruik gemaakt kan worden van flexi-jobs in de horeca.

UPDATE dd 23/10/2015

Het wetsontwerp omtrent de nieuwe horecamaatregelen werd zopas goedgekeurd in de Kamer. Nu is het nog wachten op de definitieve invoerdatum. De nieuwe deadline is januari 2016.


De ministerraad heeft definitief het licht op groen gezet voor twee maatregelen, ter compensatie van de invoering van de witte kassa in de horeca. De maatregelen bestaan uit lastenverlagingen die gericht zijn op het goedkoper en flexibeler maken van de arbeid in de sector.

Flexi-jobs met flexi-loon

Een eerste maatregel is het systeem van flexi-jobs. Werknemers die al minstens 4/5e werken bij een andere werkgever zullen mogen bijverdienen in de horecasector. Op die arbeid moet de werkgever enkel 25% RSZ-bijdragen betalen.

De werknemer moet reeds bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn, ten belope van minstens 4/5e van een voltijdse tewerkstelling in het referentiekwartaal, dit is het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling met een flexi-job plaatsvindt. Deze voorwaarde wordt elk kwartaal opnieuw gecontroleerd.

Het flexi-loon is de vergoeding voor de flexi-job. Dit is een niet-baremiek loon dat in onderlinge overeenstemming wordt vastgelegd, maar niet onder een wettelijk minimum (9,50 EUR) mag gaan. Het is een nettobedrag waarop geen sociale zekerheidsbijdragen, noch bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. De werkgever moet er enkel een bijzondere bijdrage van 25% op betalen. Dit flexi-loon is bedoeld om zowel de werknemer als de werkgever te stimuleren. De werknemer houdt meer netto over dan via een gewone tewerkstelling en de totale kost voor de werkgever is lager.

De dimona-aangifte dient per kwartaal te gebeuren. Per tewerkstelling worden specifieke arbeidsovereenkomsten afgesloten die van bepaalde of onbepaalde duur kunnen zijn. De arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk zijn. Bij een mondelinge overeenkomst moet een dag-dimona-aangifte gebeuren.

Goedkope overuren voor voltijdse werknemers

Een tweede maatregel is het goedkoper maken van de overuren die door een voltijdse werknemer in de horeca gepresteerd worden. Deze overuren worden niet langer belast en vrijgesteld van alle sociale zekerheidsbijdragen ten belope van maximum 300 uren. Horecazaken met een witte kassa genieten van goedkope overuren ten belope van 360 overuren per voltijdse werknemer.

Bovendien geven deze overuren geen recht op overloon. Hier geldt dus het principe: bruto = netto. De bedoeling is dat deze maatregel een groot aantal zwarte overuren wit zal maken.

Het moet gaan om overuren die gepresteerd worden in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzaak. De normale arbeidsduurgrenzen mogen overschreden worden op voorwaarde dat de dagelijkse duur niet meer bedraagt dan 11 uur en de wekelijkse arbeidsduur niet meer bedraagt dan 50 uur.

De hierboven besproken overuren komen niet in aanmerking voor het quotum van fiscaal gunstige overuren. Het fiscale gunstregime bestaat uit een belastingvermindering voor werknemers en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever. De grens van deze overuren wordt ook opgetrokken van 180 tot 360 uren per belastbaar tijdperk in de horecasector. Deze vrijstelling kan slechts genoten worden voor overuren waarvoor het wettelijk overloon, zijnde 50% of 100%, verschuldigd is.

Op de officiële publicatie is het nog even wachten. Bovenstaande maatregelen zijn nog onder voorbehoud, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid ingevoerd worden vanaf 1 oktober 2015.

Terug naar overzicht