Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Feestdag en ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid

Door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, is de arbeidsovereenkomst van vele werknemers tijdelijk geschorst wegens tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Hierbij wordt bekeken of de werkgever dan nog een feestdag moet doorbetalen. En wat met ziekte tijdens deze periode?

Loon voor feestdag tijdens tijdelijke werkloosheid?

De werknemer behoudt het recht op loon voor de feestdag wanneer de feestdag gelegen is binnen de 14 dagen na de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer dus meer dan 14 dagen ononderbroken volledig tijdelijk werkloos is, zal hij geen recht hebben op de feestdag. De feestdag zal betaald worden door de RVA.

De werknemer zal bijgevolg voor de feestdag van paasmaandag 13 april 2020 geen loon ontvangen indien hij al vóór 30 maart 2020 ononderbroken volledig tijdelijk werkloos werd gesteld. 

Als de werknemer gedeeltelijk tijdelijk werkloos is wegens overmacht zal bij elke feestdag moeten nagegaan worden of de feestdag valt binnen de periode van 14 dagen die volgt op de eerste schorsingsdag.

Gewaarborgd loon voor ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid?

Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt, heeft steeds recht op gewaarborgd loon indien hij aan de verplichtingen (zoals het verwittigen van de werkgever en het tijdig bezorgen van een doktersbriefje) voldoet. Gedurende deze periode van tijdelijke werkloosheid door overmacht, wordt hier echter van afgeweken.  

De werkgever is geen gewaarborgd loon verschuldigd voor een werknemer die ziek wordt tijdens een periode van werkloosheid door overmacht. De werknemer kan onmiddellijk aanspraak maken op een uitkering van de mutualiteit.

Als de werknemer reeds arbeidsongeschikt was voor de periode van tijdelijke werkloosheid, dan is er slechts gewaarborgd loon verschuldigd tot en met de dag voor de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid. Vanaf de eerste dag van tijdelijke werkloosheid maakt de werknemer aanspraak op een uitkering van de mutualiteit.

Terug naar overzicht