Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Federal Learning Account

Nadat de Arbeidsdeal reeds een uitbreiding voorzag in de opleidingsverplichtingen door middel van de verplichte opmaak van een jaarlijks opleidingsplan en het individuele opleidingsrecht voor elke werknemer, is er vanaf april 2024 een derde opleidingsverplichting, de Federal Learning Account (FLA), in voege getreden. De FLA is een digitale applicatie waar alle formele en informele opleidingen in het kader van de arbeidsrelatie zullen geregistreerd moeten worden.

De bedoeling is dat een nauwkeurige registratie van de opleidingsrechten en aangeboden en gevolgde opleidingen in het kader van de arbeidsrelatie, een goed beeld geeft van de opleidingssituatie in een onderneming. De professionele ontwikkeling van elke werknemer zou erop vooruit moeten gaan. Elke werknemer krijgt eveneens zelf een overzicht van zijn individueel opleidingsrecht.

1/ Opfrissing arbeidsdeal

Jaarlijks opleidingsplan

Vanaf 2023 moet elke onderneming met minstens 20 werknemers jaarlijks een formeel opleidingsplan opstellen.

Individueel opleidingsrecht

Vanaf 2023 geniet elke werknemer een individueel opleidingsrecht. Voorheen kenden we enkel een gemiddeld, collectief opleidingsrecht. In ondernemingen met minstens 20 werknemers gaat het in 2024 om 5 opleidingsdagen voor een voltijdse werknemer die een volledig jaar in dienst is. In kleinere ondernemingen, of bepaald bij sectorale CAO, ligt het opleidingsrecht lager.

2/ Federal Learning Account

Vanaf 1 april 2024 zouden alle formele en informele opleidingen in het kader van de arbeidsrelatie in de FLA database geregistreerd moeten worden. Ook het individueel opleidingsrecht dat de meeste werknemers sinds 2023 wettelijk of sectoraal genieten, zal in de FLA vermeld moeten worden.

Het betreft dus niet enkel formele opleidingen die meestal extern georganiseerd worden. Ook informele opleidingen moeten opgenomen worden, bijvoorbeeld ‘training on the job’, online cursussen, zelfstudie, …

De Federal Learning Account, werd ontwikkeld en uitgevoerd door Sigedis. Sigedis zal de persoonsgegevens die bij de overheid gekend zijn, opnemen in de FLA. Zij zullen ook het opleidingsrecht per werknemer en per kalenderjaar en het resterend saldo aan openstaande opleidingsrechten berekenen.

De werkgever zal moeten nagaan of het door Sigedis berekende opleidingsrecht correct is.

3/ Verplichtingen werkgever

De nieuwe applicatie brengt heel wat administratieve verplichtingen mee voor werkgevers. Dit geldt voor alle werkgevers, ongeacht het aantal werknemers dat er in dienst is.

Verifiëren van berekend opleidingsrecht door Sigedis

Sigedis zal de persoonsgegevens in de FLA toevoegen, en zal ook het initiële opleidingsrecht per werknemer en per kalenderjaar toevoegen.

Vanaf 2025 geeft FLA automatisch een voorstel van opleidingsrechten weer voor de werknemers. Deze zal de werkgever kunnen aanvaarden of wijzigen.

Eind november 2024 zal Sigedis uitzonderlijk de opleidingsrechten aanvullen voor de werkgevers die dat op dat ogenblijk nog niet hebben gedaan.

Tijdig registreren van opleidingen en controleren geregistreerde gegevens

Elk kwartaal moeten de gevolgde opleidingen geregistreerd worden door de werkgever. Dit moet gebeuren binnen de maand na afloop van het kwartaal. De werkgever zal volgende info moet ingegeven: de gevolgde opleiding, de basiskenmerken van de opleiding en het aantal opleidingsdagen.

Een opleidingsverstrekker of gemandateerde van de werkgever zal deze gegevens ook kunnen registreren. De werkgever moet deze gegevens, binnen één maand na de afloop van het kwartaal, verifiëren. Indien nodig moeten deze aangeleverde gegevens door de werkgever worden aangevuld. Dit zal in 2024 nog niet operationeel zijn.

Informatieplicht

De werknemer moet bij de indiensttreding bij een werkgever en vervolgens minstens één keer per jaar bepaalde informatie ontvangen.

Sigedis zal bij de indiensttreding van een nieuwe werknemer en vervolgens (minstens) één keer per jaar informatie bezorgen aan de werknemer over onder andere de opleidingsrechten en de stand van het opleidingskrediet. Deze informatie zal naar de eBox van de werknemer worden gestuurd.

4/ Inwerkingtreding FLA-tool

De wet is vanaf 1 april 2024 van kracht. Registratie is vanaf 1 april 2024 mogelijk via FLA bètaversie. De officiële versie zal op 1 juni 2024 gelanceerd worden. Vanaf 1 juni 2024 heeft men 6 maanden tijd om de registratie voor de opleidingen in 2024 in orde te brengen.

Op de website FLA kan de werkgever alle informatie vinden om zelf aan de slag te gaan.

Terug naar overzicht