Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Doelgroepvermindering relance vanaf 1 juli 2021

Om de heropstart van de economie te ondersteunen voorziet de federale regering een nieuwe doelgroepvermindering in het derde kwartaal van 2021. Deze doelgroepvermindering komt bovenop de reeds bestaande bijdrageverminderingen voor werkgevers in de reis-, evenementen- en hotelsector.

Met deze nieuwe vermindering tracht men alle ondernemingen uit alle sectoren waarvan het tewerkstellingsvolume gestegen is, te ondersteunen in de loonkost.

Voorwaarden

Ondernemingen waarvan het arbeidsvolume in het derde kwartaal 2021 verhoogt ten opzichte van het eerste kwartaal 2021, komen in aanmerking voor de vermindering.

De verhoging in het arbeidsvolume kan bekomen worden door nieuwe aanwervingen en/of door het afbouwen van de tijdelijke werkloosheid. De verhoging mag niet het gevolg zijn van een fusie, splitsing of overdracht.

De toename van het arbeidsvolume is afhankelijk van het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming:

 • < 50 werknemers: een stijging van minstens 25%

 • 50 tot 499 werknemers: een stijging van minstens 20%

 • minstens 500 werknemers: een stijging van minstens 10%

Op het einde van het derde kwartaal zal kunnen nagekeken worden of de onderneming voldoet aan de vereiste stijging van het arbeidsvolume.

Bijkomende voorwaarden

Indien de werkgever voldoet aan de verhoging van het reële arbeidsvolume, moet hij bijkomend nog aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • De werknemers waarop de doelgroepvermindering wordt toegepast, worden ononderbroken in dienst gehouden tijdens het derde kwartaal van 2021 (uitz. zelf ontslag en dringende reden).

 • In 2021 mag men geen:

  • dividenden uitkeren;

  • eigen aandelen inkopen;

  • bonussen uitkeren aan leidinggevenden en leden van de Raad van Bestuur.

 • In het tweede en derde kwartaal van 2021 mag er geen collectief ontslag aangekondigd zijn of worden.

 • Het naleven van de verplichting tot gebruik van het geregistreerd kassasysteem voor bepaalde werkgevers in de horecasector.

 • De werkgever moet in 2021 de opleidingsverplichtingen, in het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstellingen, naleven.

  Dit wil zeggen dat de sectorale cao’s moeten worden nageleefd. Indien deze ontbreken, moet men het individuele recht op opleiding naleven. Dit betreft een recht van gemiddeld 2 dagen opleiding per jaar, per voltijds equivalent.

  Werkgevers met minder dan 10 werknemers zijn uitgesloten van deze verplichting. Een sectorale CAO kan hen wel een vormingsverplichting opleggen.

  Werkgevers met minstens 10 maar minder dan twintig werknemers, zijn onderworpen aan een lichtere opleidingsverplichting.

De naleving op de bijkomende voorwaarden kunnen a posteriori afgetoetst worden door de RSZ.

Omvang doelgroepvermindering

De vermindering mag voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid worden toegepast.

Zwaar getroffen werkgever

Werkgevers die zwaar getroffen zijn, hebben recht op 2400 euro per kwartaal per werknemer. Men voldoet aan de voorwaarde van zwaar getroffen onderneming indien het arbeidsvolume:

 • ofwel tijdens het eerste kwartaal 2021 50% lager ligt dan in het eerste kwartaal 2020;
 • ofwel tijdens het vierde kwartaal 2020 50% lager ligt dan in het vierde kwartaal 2019.

Minder zwaar getroffen werkgever

Voor de minder zwaar getroffen ondernemingen bedraagt de vermindering maximaal 1000 euro per kwartaal per werknemer.

De RSZ zal op basis van een foto van de DMFA op 1 juli 2021 bekijken of een onderneming al dan niet als zwaar getroffen onderneming moet beschouwd worden. Zij zullen dit meedelen aan het sociaal secretariaat.

Een werknemer heeft recht op de volledige forfaitaire vermindering bij kwartaalprestaties van 80% of meer. Indien de werknemer minder heeft gepresteerd zal de vermindering pro rata worden toegepast. De prestatiebreuk van de werknemer moet wel minstens 27.5% bedragen om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering.

 

Deze info is gebaseerd op een ontwerptekst en kan dus nog wijzigen. Deze informatie geldt ook onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Terug naar overzicht