Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Corona-maatregelen: uitstel van betaling

Hierbij vindt u meer informatie omtrent de genomen maatregelen voor uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen, naar aanleiding van de coronacrisis.

1. Uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing

Er is voor alle ondernemingen een automatisch uitstel van betaling voor de bedrijfsvoorheffing voor de volgende periode:

  • Betaling m.b.t. maandaangifte februari 2020: uitstel tot 13 mei 2020
  • Betaling m.b.t. maandaangifte maart 2020: uitstel tot 15 juni 2020
  • Betaling m.b.t. kwartaalaangifte eerste kwartaal: uitstel tot 15 juni 2020

Dit uitstel wordt automatisch toegekend, hiervoor moet geen aanvraag ingediend worden.

Op onze facturen voor de bedrijfsvoorheffing zal de normale betaaltermijn van 7 dagen vermeld staan, maar u mag, indien nodig, van de bovenvermelde data gebruik maken.

De facturen die via domiciliëring worden vereffend, zullen ook aangeboden worden aan de bank, tenzij u ons laat weten om de volmacht tijdelijk te schrappen. Sodibe zal de door de klant reeds betaalde bedragen bedrijfsvoorheffing meteen doorstorten naar de FOD Financiën.

2. Uitstel van betaling RSZ-bijdragen

Er werd vanuit de overheid beslist om een uitstel van betaling van RSZ-bijdragen toe te staan tot 15 december 2020. Dit uitstel is evenwel – in tegenstelling tot het uitstel bedrijfsvoorheffing – niet voor elke onderneming.

a) Automatisch uitstel voor specifieke sectoren/ondernemingen

De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door de verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13,18,23 en 24 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.

Als werkgever kan u zelf nagaan of u in aanmerking komt voor dit automatisch uitstel door te klikken op deze link

b) Uitstel van betaling na voorafgaande verklaring op eer

Niet-essentiële ondernemingen, zoals bedoeld in de ministeriële besluiten van 13,18,23 en 24 maart 2020, die niet verplicht gesloten zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, kunnen ook het uitstel van betaling genieten op basis van een verklaring op eer.

Daarnaast kunnen ook de ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die om een andere reden dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen hun productie en verkoop hebben moeten stopzetten en zelf beslist hebben om volledig te sluiten, op basis van een verklaring op eer ook genieten van een betalingsuitstel tot 15 december 2020.

Opmerking: Met “volledige sluiting” wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit belet niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud, enz…

c) Voor welke bijdragen geldt dit uitstel?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. Dit gaat concreet over de volgende bijdragen:

  • Het derde voorschot voor het eerste kwartaal
  • Het saldo van het eerste kwartaal
  • De bijdrage jaarlijkse vakantie arbeiders
  • De voorschotten voor het tweede kwartaal
  • Het saldo van het tweede kwartaal
  • De nog te betalen wijzigingen der bijdragen
  • De maandelijkse schijven van een lopend afbetalingsplan

d) Hoe kan u zelf een verklaring op eer indienen?

De verklaring op eer moet worden ingediend langs elektronische weg. Dit kan via de Portaalsite van de Sociale Zekerheid door te klikken op de volgende link.

Via een invulscherm dient u een aantal gegevens op te geven (email-adres en ondernemingsnummer) en aan te duiden op basis van welke regeling u het uitstel van betaling aanvraagt, met bijkomende toelichting.

Opmerking: wie als werkgever een uitstel wenst aan te vragen via het indienen van de verklaring op eer dient te beschikken over een beveiligde toegang voor het Portaal van de Sociale Zekerheid.

Wij nemen uiteraard deze taak graag van u over. U dient hiervoor dit document volledig ingevuld én ondertekend naar ons door te mailen (ilse@sodibe.be). Wij doen dan de verdere afhandeling voor u.

Door deze aanvraag in te dienen bevestigt de werkgever dat hij er zich van bewust is dat de RSZ controles kan uitvoeren en dat valse verklaringen tot sancties kunnen leiden.

Op onze facturen voor de RSZ/FBZ/VAKANTIEGELD zal de normale betaaltermijn van 7 dagen vermeld staan.

Voor klanten die kunnen genieten van het uitstel van betaling betekent dit dat de voormelde RSZ-bijdragen maar tegen 15 december 2020 moeten betaald worden.

De facturen die via domiciliëring worden vereffend zullen ook aangeboden worden aan de bank, tenzij u ons laat weten om de volmacht tijdelijk te schrappen.

Sodibe zal de door de klant reeds betaalde bedragen RSZ/FBZ en VAKANTIEGELD meteen doorstorten naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

3. Facturatie

Om de betalingen in de komende maanden beter te kunnen opvolgen en toewijzen, zullen de facturen voor RSZ/BEDRIJFSVOORHEFFING en BEHEER worden opgesplitst m.a.w. u zal per type een afzonderlijke factuur ontvangen.

Terug naar overzicht