Actualiteit

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Hervorming flexi-jobs vanaf januari 2024

De federale regering heeft aangekondigd dat er enkele belangrijke veranderingen zullen komen in het systeem van de flexi-jobs, vanaf 1 januari 2024. In dit artikel lichten we toe wat er waarschijnlijk zal veranderen en welke impact dit heeft voor u als werkgever. Meer info over het flexi-statuut en ...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2024

De wettelijke feestdagen in 2024 zijn: Nieuwjaarmaandag 1 januari 2024Paasmaandagmaandag 1 april 2024Feest van de arbeidwoensdag 1 mei 2024O.H. Hemelvaartdonderdag 9 mei 2024Pinkstermaandagmaandag 20 mei 2024Nationale feestdag zondag 21 juli 2024O.L.V. Hemelvaart donderdag 15 augustus 20...

Verder lezen

Elektronische C3.2 A vanaf september 2023

Werkgevers die beroep doen op tijdelijke werkloosheid moeten uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand een controleformulier C3.2 A afleveren aan de werknemers. De werknemer moet deze controlekaart zorgvuldig invullen volgens de instructies en bij zich houden tot op het einde v...

Verder lezen

Koopkrachtpremie tot 500 of 750 euro in 2023

In het interprofessioneel akkoord voor 2023-2024 werd een loonnorm van 0% vastgelegd (de zogenaamde loonstop). Dit betekent dat de gemiddelde loonkosten niet mogen stijgen om de concurrentiekracht en werkgelegenheid in België op peil te houden. Loonindexeringen en baremieke verhogingen gaan wel nog...

Verder lezen

Herinvoering relance-uren vanaf 1 juli 2023

Begin april legden de interprofessionele sociale partners nieuwe maatregelen en afspraken vast omtrent verschillende thema’s. In dit IPA akkoord van 2023-2024, worden de relance-uren opnieuw ingevoerd, vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. In afwachting van de goedkeuring en verschijning in het Belg...

Verder lezen

Bijdragevermindering competitiviteit

Om de stijgende loonkost als gevolg van de indexering deels op te vangen, wordt er tijdens het 1ste en 2de kwartaal 2023 een tijdelijke RSZ-vermindering van de werkgeversbijdragen voorzien. Voor het 3de en 4de kwartaal 2023 kan een uitstel van betaling worden aangevraagd. Met deze maatregelen beoogt...

Verder lezen

Arbeidsdeal: uitgebreide opleidingsverplichtingen

De Arbeidsdeal (Belgisch Staatsblad 10/11/2022) is een pakket van maatregelen waarmee de overheid de arbeidsmarkt wil moderniseren. De 4 pijlers zijn: Betere werk-privé balans Dynamischere arbeidsmarkt Meer en betere opleidingen (invoering individueel opleidingsrecht, inzetbaarheidsverhogende ...

Verder lezen

Nieuwe regels bij gedeeltelijke werkhervatting

Een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is, kan het werk gedeeltelijk hervatten als hij daarvoor voldoende hersteld is. Dit moet gebeuren na akkoord met de werkgever. Daarna moet dit aangevraagd worden bij de adviserende arts van de mutualiteit. Deze adviserende arts van de mutualiteit moet ook...

Verder lezen

Opnieuw C3.2 en validatieboek vanaf 1 januari 2023

Naar aanleiding van de coronapandemie werden er een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd op het gebied van tijdelijke werkloosheid om de uitbetaling van uitkeringen zo snel mogelijk te kunnen laten gebeuren. Deze maatregelen lopen af op 31 december 2022. En dat heeft belangrijke gevolgen voor werkg...

Verder lezen

Arbeidsdeal: Verbetering van de work-life balans

Onze federale regering engageerde zich in het begrotingsakkoord van oktober 2021 om de huidige arbeidsmarkt te hervormen. Deze hervorming zal gebeuren door invoering van de “Arbeidsdeal”. Men tracht hiermee de arbeidsmarkt te hervormen waardoor er een betere work-life balans kan bekomen worden. ...

Verder lezen

Uitbreiding flexi-jobtewerkstelling

Door beroep te doen op flexi-jobs kunnen werkgevers flexibel personeel inzetten en op die manier snel inspelen op de noden van de onderneming. Dit flexibel statuut is voorlopig enkel toegelaten in een aantal sectoren zoals horeca en detailhandel. Het begrotingsakkoord van oktober 2022 voorziet in e...

Verder lezen

Uitgebreide informatieverplichting door EU-richtlijn

In 2019 trad een nieuwe Europese richtlijn in werking betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Met deze nieuwe richtlijn tracht men de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de EU te verbeteren door transparante en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden aan te moedigen. Tevens verw...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2023

De wettelijke feestdagen in 2023 zijn: Nieuwjaar  zondag 1 januari 2023 Paasmaandag maandag 10 april 2023 Feest van de arbeid maandag 1 mei 2023 O.H. Hemelvaart donderdag 18 mei 2023 Pinkstermaandag maandag 29 mei 2023 Nationale feestdag   vrijdag 21 j...

Verder lezen

Relance-uren

Werkgevers uit alle sectoren kunnen sinds 01/07/2021 bijkomende vrijwillige overuren laten presteren: de zogenaamde relance-uren. Het Koninklijk Besluit dat de vrijstelling van RSZ-bijdragen hiervan regelt, werd begin februari 2022 gepubliceerd. De vrijstelling werd met terugwerkende kracht vanaf 1 ...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2022

De wettelijke feestdagen in 2022 zijn: Nieuwjaar  zaterdag 1 januari 2022 Paasmaandag maandag 18 april 2022 Feest van de arbeid zondag 1 mei 2022 O.H. Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 Pinkstermaandag maandag 6 juni 2022 Nationale feestdag   donder...

Verder lezen

Opnieuw verplicht telewerk en registratie

Tijdens het overlegcomité van 17 november 2021 werd het telethuiswerk opnieuw verplicht door de overheid. Bovendien moeten alle werkgevers maandelijks via een tool op de website van de RSZ registreren hoeveel werknemers op de werkvloer aanwezig zijn, omdat ze niet in de mogelijkheid zijn om te tel...

Verder lezen

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober 2021 Updated

UPDATE dd 17/12/2021 op 10/12/2021 heeft het federale kernkabinet beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor alle sectoren te verlengen tot 31 maart 2022. UPDATE dd 24/09/2021 Enkele dagen geleden heeft de federale regering beslist om de tijdelijke...

Verder lezen

Nieuwe coronapremie vanaf 1 augustus 2021

Op 29/07/2021 werd het Koninklijk Besluit van 21 juli 2021 omtrent de invoering van de coronapremie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat bedrijven die goede resultaten behaalden tijdens de coronacrisis, vanaf 1 augustus 2021 een coronapremie kunnen toekennen. Toekenningsvoorwaa...

Verder lezen

Corona maatregelen tot september 2021

In dit nieuwsbericht vindt u een kort overzicht van de verschillende ondersteuningsmaatregelen die door de regering verlengd zullen worden tot 30 september 2021. Er komen ook een aantal nieuwe maatregelen aan bod.   Alle informatie is nog onder voorbehoud, aangezien er enkel nog maar voorontwerpen...

Verder lezen

Doelgroepvermindering relance vanaf 1 juli 2021

Om de heropstart van de economie te ondersteunen voorziet de federale regering een nieuwe doelgroepvermindering in het derde kwartaal van 2021. Deze doelgroepvermindering komt bovenop de reeds bestaande bijdrageverminderingen voor werkgevers in de reis-, evenementen- en hotelsector. Met deze nieuwe...

Verder lezen

Verlenging steunmaatregelen tot 30 juni 2021

Wegens de aanhoudende strenge maatregelen tijdens de corona crisis heeft de regering de ondersteuningsmaatregelen verlengd tot 30 juni 2021. We bespreken hierbij kort enkele van de belangrijkste maatregelen. Studentenarbeid Studentenarbeid in de zorg of onderwijssector, gepresteerd in het 1e en ...

Verder lezen

Verplichte registratie telewerk

Tijdens het laatste overlegcomité werd beslist om de controle op het verplichte telewerk te verscherpen. Alle werkgevers zullen via een tool op de website van de RSZ maandelijks moeten registreren hoeveel werknemers op de werkvloer aanwezig zijn, omdat ze niet in de mogelijkheid zijn om te telewerk...

Verder lezen

Verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

In januari 2021 sloot de Nationale Arbeidsraad een nieuwe CAO af, om een wettelijk kader te creëren voor de door de overheid aanbevolen of verplichte vorm van telewerk omwille van de coronacrisis. Zolang het telewerk aanbevolen of verplicht wordt, geldt deze CAO. Vele ondernemingen die gebruik mak...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2021

De wettelijke feestdagen in 2021 zijn: Nieuwjaar  vrijdag 1 januari 2021 Paasmaandag maandag 5 april 2021 Feest van de arbeid zaterdag 1 mei 2021 O.H. Hemelvaart donderdag 13 mei 2021 Pinkstermaandag maandag 24 mei 2021 Nationale feestdag   woensd...

Verder lezen

Corona-maatregelen: Rsz-compensatie

De federale regering heeft een akkoord bereikt over enkele nieuwe sociaaleconomische maatregelen naar aanleiding van de huidige coronacrisis. Eén van deze maatregelen betreft een RSZ-compensatie voor werkgevers die zwaar getroffen werden door de verstrengde coronamaatregelen. Voorwaarden Om in a...

Verder lezen

Feestdag en ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid

Door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, is de arbeidsovereenkomst van vele werknemers tijdelijk geschorst wegens tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Hierbij wordt bekeken of de werkgever dan nog een feestdag moet doorbetalen. En wat met ziekte tijdens deze periode? Loon voo...

Verder lezen

Corona-maatregelen: uitstel van betaling

Hierbij vindt u meer informatie omtrent de genomen maatregelen voor uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen, naar aanleiding van de coronacrisis. 1. Uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing Er is voor alle ondernemingen een automatisch uitstel van betaling voor de bedrijfsvoo...

Verder lezen

Coronavirus: gevolgen voor werkgevers

Het coronavirus is nu ook in België en heeft steeds duidelijker een negatieve impact op de economie. De kans is groot dat ook uw organisatie of een van uw medewerkers hierdoor getroffen wordt. Mogelijke gevolgen van coronavirus Als werkgever kan u op verschillende manier met de gevolgen van het n...

Verder lezen

Bewijs studentenstatuut verplicht

De instructies van de RSZ bepalen dat de werkgever een bewijs moet kunnen voorleggen dat de student, die hij tewerkstelt met toepassing van de solidariteitsbijdragen, effectief een studentenstatuut heeft. Solidariteitsbijdragen In principe zijn de prestaties van een student onderworpen aan gewone ...

Verder lezen

Valse hybrides

Vanaf 2020 wordt het voordeel alle aard van valse hybride wagens die vanaf 2018 deel uitmaakt van uw wagenpark aanzienlijk verhoogd. Begrip ‘valse hybride’ Valse hybride wagens betreffen wagens die gedeeltelijk op brandstof en gedeeltelijk op een oplaadbare batterij met beperkte capaciteit wer...

Verder lezen

Wijziging RSZ-doelgroepenkorting vanaf 01/01/2020

De Vlaamse regering heeft de goedkeuring gegeven voor het voorontwerp van decreet houdende bepalingen van de begroting van 2020.  In dit voorontwerp voorziet de Vlaamse regering een aanpassing van het huidige doelgroepenbeleid vanaf 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2020 zouden volgende maatregelen ...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2020

De wettelijke feestdagen in 2020 zijn:  Nieuwjaar  woensdag 1 januari 2020 Paasmaandag maandag 13 april 2020 Feest van de arbeid vrijdag 1 mei 2020 O.H. Hemelvaart donderdag 21 mei 2020 Pinkstermaandag maandag 1 juni 2020 Nationale feestdag   dinsdag ...

Verder lezen

Vlaams Opleidingsverlof van start

Vanaf 01/09/2019 vervangt het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) het vroegere Betaald Educatief Verlof. De werknemer kan het opleidingsverlof opnemen om lessen bij te wonen of examens voor te bereiden. De werkgever kan een forfaitaire vergoeding voor de opgenomen verlofuren aanvragen via het Departement ...

Verder lezen

Mobiliteitsbudget

Recent werd een wetsontwerp tot invoering van een mobiliteitsbudget ingediend. Dit is een nieuwe maatregel waarmee werknemers hun bedrijfswagen kunnen omzetten in een mobiliteitsbudget. Binnen dit budget kan men dan kiezen voor een combinatie van vervoermiddelen om zo vlot mogelijk en op een milieub...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2019

De wettelijke feestdagen in 2019 zijn: Nieuwjaar dinsdag 1 januari 2019 Paasmaandag maandag 22 april 2019 Feest van de Arbeid             woensdag 1 mei 2019 O.H. Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 Pinkstermaandag maandag 10 juni...

Verder lezen

Wijzigingen RSZ-doelgroepenkorting vanaf 1/1/2019 Updated

UPDATE dd 06/02/2019 Onderstaande geplande versterkingen van het doelgroepenbeleid werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25/01/2019. In ons nieuwsbericht van 12 mei 2016 hebben we u meegedeeld dat het Vlaamse regionale doelgroepenbeleid van start ging op 1 juli 2016. De 3 doelgroepen...

Verder lezen

Vlaams opleidingsverlof

Midden 2018 werd er goedkeuring gegeven voor de hervorming van het betaald educatief verlof. Vanaf januari 2019 heet educatief verlof, Vlaams opleidingsverlof (VOV). Welke werknemers? Enkel werknemers uit de private sector die werken in een onderneming of vestiging gelegen in het Vlaams Gewest kun...

Verder lezen

'Cash for car' van start

Op 07/05/2018 werd de Wet op de mobiliteitsvergoeding ingevoerd. Op basis van deze regeling kunnen werknemers met een bedrijfswagen de auto inleveren in ruil voor een extra bedrag in cash. Deze extra vergoeding wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van de ingeleverde wagen en geniet een gun...

Verder lezen

Aanpassing opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018

Zoals reeds aangekondigd in ons nieuwsbericht van 9 augustus 2017, betreffende het zomerakkoord, was de overheid van plan om de opzeggingstermijnen te wijzigen. Met de publicatie van de Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, is deze wijzigin...

Verder lezen

GDPR-wetgeving

De General Data Protection Regulation (hierna GDPR), of Privacywetgeving op Europees niveau, zal vanaf 25 mei 2018 uitwerking krijgen. Hoewel er veel om te doen is, is deze reglementering niet volledig nieuw. Zo reguleert de Belgische Privacywet op vandaag al de verwerking van persoonsgegevens. De...

Verder lezen

Responsabiliseringsbijdrage

De programmawet van 25/12/2017 heeft een nieuwe sanctie ingevoerd voor de werkgevers die vacatures niet bij voorrang laten invullen door hun deeltijdse werknemers met inkomensgarantie-uitkering. Deze werkgevers zullen een ‘responsabiliseringsbijdrage’ moeten betalen. Voorrangsregeling voor dee...

Verder lezen

Winstdeelname van werknemers

In het zomerakkoord van de regering werd een nieuwe fiscaal gunstige winstpremie aangekondigd. Deze regeling wordt ingeschreven in de bestaande wet van 22/05/2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen. Deze winstpremie kan enkel uitgekeerd worde...

Verder lezen

Uitbreiding Flexi-jobs Updated

UPDATE dd 03/01/2018 Vanaf 1 januari 2018 wordt de bestaande regeling van de flexi-jobs in de horeca uitgebreid naar enkele andere sectoren. In de Kamer werd het voorontwerp van de wet voor uitbreiding van de flexi-jobs in andere sectoren dan de horeca neergelegd. Eind september oordeelde het Gr...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2018

De wettelijke feestdagen in 2018 zijn:            Nieuwjaar maandag 1 januari 2018 Paasmaandag maandag 2 april 2018 Feest van de Arbeid             dinsdag 1 mei 2018 O.H. Hemelvaart donderdag 10 mei 2018 Pinkstermaandag ...

Verder lezen

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

Zoals reeds gemeld in ons nieuwsbericht van 17 maart zal in het kader van de Wet  Werkbaar en Wendbaar werk de reglementering van deeltijdse arbeid vereenvoudigd en gemoderniseerd worden vanaf 1 oktober 2017. De wetgever beoogt met deze vereenvoudiging de administratieve last voor de werkgevers te...

Verder lezen

Zomerakkoord

Op 26 juli bereikte de regering een akkoord over de begroting. In deze nieuwsbrief berichten wij u over enkele maatregelen die een impact hebben op vlak van werk en werkgelegenheid. Momenteel betreft het nog een puur politiek akkoord. Hierdoor is het nog even afwachten op de verdere gedetailleerde t...

Verder lezen

Vrijwillige overuren en interne overurengrens Updated

Sinsd 23/04/2019 werd het krediet van de vrijwillige overuren vastgesteld op 120 uur. Voordien waren dit 100 vrijwillige overuren. In het nieuwsbericht van 17/03/2017 werd een overzicht gegeven van de maatregelen betreffende werkbaar en wendbaar werk. Hier gaan we dieper in op 2 belangrijke wijzi...

Verder lezen

Inhoudingsplicht online controleren

Sinds 2013 bent u als onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van uw medecontractanten voor werken in onroerende staat of activiteiten in de bewakings- of vleessector. Indien de (onder)aannemer waarmee u samen werkt voor de uitvoering van werken, schulden heeft bij de fiscus of de soc...

Verder lezen

Re-integratie van langdurig zieken

Om de re-integratie van langdurig zieken te bevorderen werd er een nieuw KB uitgewerkt, dat vanaf 1 december 2016 van kracht ging. In tegenstelling tot voorheen kan u als werkgever al  vanaf 4 maanden ziekte een re-integratietraject van start laten gaan. U bent eveneens verplicht om een re-integra...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2017

De wettelijke feestdagen in 2017 zijn:            Nieuwjaar zondag 1 januari 2017 Paasmaandag maandag 17 april 2017 Feest van de Arbeid maandag 1 mei 2017 O.H. Hemelvaart donderdag 25 mei 2017 Pinkstermaandag maandag 5 juni 2017 ...

Verder lezen

Wachttijd voor economische werkloosheid

Sinds 1 oktober 2016 werd de regeling inzake toekenning van uitkeringen aan tijdelijk werklozen verstrengd. 1/ Principe Vanaf 1 oktober 2016 geldt er niet langer een vrijstelling van wachttijd inzake de toekenning van uitkeringen aan tijdelijk werklozen om economische redenen. Dit geldt niet voor...

Verder lezen

Wijzigingen studentenarbeid Updated

UPDATE dd 06/12/2016 Er werd bekendgemaakt dat studenten vanaf 01/01/2017 in totaal 475 uren zullen mogen werken per jaar. Deze grens vervangt de huidige beperking van 50 dagen per jaar. Dimona-aangifte is van belang Het is belangrijk dat er een correcte dimona-aangifte wordt uitgevoerd. Zo reser...

Verder lezen

Einde indexblokkering

Sinds april 2015 werd de automatische koppeling van de lonen aan de index geblokkeerd. In ons nieuwsbericht van 28 februari 2015, hebben wij u hierover geïnformeerd. De bedoeling was om de Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden te verkleinen. De indexsprong wordt gerealiseerd ...

Verder lezen

Wijzigingen RSZ-doelgroepenkortingen Updated

UPDATE dd 28/06/2016 In deze update lichten we voor u de nieuwigheden met betrekking tot de jongere werknemers toe.  Wanneer u vandaag een jongere werknemer in dienst neemt kan u genieten van een aantal maatregelen: Federale doelgroepvermindering voor erg laag-, laag- en middengeschoolde jonge...

Verder lezen

Wijzigingen educatief verlof

Wat is educatief verlof? Het betaald educatief verlof is het recht voor werknemers uit de privé-sector om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon, om erkende opleidingen te volgen. De werkgever kan dit niet weigeren, maar er moet wel een akkoord zijn omtrent de planning van het verlof. De...

Verder lezen

Elektronische aangifte ASR

ASR staat voor Aangifte van Sociaal Risico. Deze aangifte wordt ingevuld wanneer er zich een sociaal risico voordoet dat aanleiding kan geven tot uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering of een arbeidsongeval en eveneens werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie-uitkeringen en activeringsu...

Verder lezen

Maatregelen Tax Shift-Wet

In het B.S. van 30 december 2015 werd de Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (ook Tax Shift-Wet genoemd) gepubliceerd. Deze wet omvat volgende maatregelen: Uitbreiding RSZ-verminderingen eerste aanwerving Verlaging patronale RSZ-bijdragen vanaf 1/04/20...

Verder lezen

Verhoging zichtwaarde maaltijdcheques naar 8 euro

Maaltijdcheques vormen een extralegaal voordeel, dat onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. De werknemersbijdrage moet minstens 1.09 euro bedragen en de werkgeversbijdrage mag niet meer bedragen dan 5.91 euro. Verhoging werkgeversaandeel met 1 euro Vana...

Verder lezen

Beperking cash loonbetaling Updated

UPDATE dd 11/10/2016 Indien u wenst na te gaan of een betaling van het loon in cash in uw sector mogelijk is, kan dit via volgende link. Er waren reeds langer plannen om een verbod in te voeren op betaling van het loon in cash. Deze plannen werden recent geconcretiseerd in de wet van 23/08/201...

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2016

De wettelijke feestdagen in 2016 zijn: Nieuwjaar - vrijdag 1 januari 2016        Paasmaandag - maandag 28 maart 2016 Feest van de arbeid - zondag 1 mei 2016 O.H. Hemelvaart - donderdag 5 mei 2016 Pinkstermaandag - maandag 16 mei 2016 Nationale feestdag - donderdag 21 juli 2016 O.L.V...

Verder lezen

Aanwezigheidsregistratie in vleessector Updated

UPDATE dd 26/11/2015 Op 26/11/2015 werd de wet omtrent de aanwezigheidsregistratie in de vleessector gepubliceerd. Deze wetgeving heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2015. Het ontwerp van programmawet voorziet in de invoering van een aanwezigheidsregistratie in de vleessector. Op deze manie...

Verder lezen

Geen extra maand gewaarborgd loon bij ziekte

In het regeerakkoord werd opgenomen dat de werkgevers twee maanden gewaarborgd loon zullen moeten betalen in geval van ziekte bij een werknemer.  Deze maatregel werd met één jaar uitgesteld tot 2016.   Deze aangekondigde maatregel zorgde voor heel wat kritiek bij de werkgeversorganisaties. Dit...

Verder lezen

Nieuwe waardering tablet door RSZ

Wanneer u als werkgever een pc of tablet aan één van uw werknemers ter beschikking stelt die ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden, dan ontstaat er een voordeel in natura waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.Tot voor kort werd een tablet voor wat betreft de waardering van he...

Verder lezen

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing steunzones

Bedrijven die bepaalde investeringen doen in een zogenaamde steun- of ontwrichte zone kunnen, voor zover deze investering leidt tot de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen, sinds 1 mei 2015 in aanmerking komen voor een vrijstelling van doorstorting van 25% van de bedrijfsvoorheffing voor de betrok...

Verder lezen

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing starters Updated

UPDATE dd 01/01/2016 Vanaf 1 januari 2016 is een kleine onderneming een onderneming die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet méér dan één van volgende criteria overschrijdt: Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximaal 50 werknemers; Een maximale jaaromzet (e...

Verder lezen

Indexsprong is een feit

De federale regering heeft op 27 februari 2015 een wetsontwerp goedgekeurd van de wet inzake de verbetering van de werkgelegenheid. Dit wetsontwerp voorziet onder meer de invoering van een indexsprong van 2%. Indexsprong Om de indexsprong van 2% concreet te realiseren wordt de afgevlakte gezondhei...

Verder lezen

Vakantie overdragen naar 2015?

Een aantal van uw werknemers heeft misschien nog enkele vakantiedagen in 2014 niet opgenomen en vragen u of ze deze vakantiedagen mogen overdragen naar 2015 zodat ze dan meer vakantie hebben. Moet en kan u dit zomaar toelaten? Het antwoord hangt af van om welke vakantiedagen het gaat… 1.    W...

Verder lezen

Nieuwe regeling psychosociale risico’s

Vanaf 01/09/2014 zijn er grondige wijzigingen aangebracht aan de bestaande regelgeving rond het welzijn van de werknemers op het werk, de zogenaamde pestwet. Zo wordt het toepassingsgebied waarbinnen een werknemer een procedure kan opstarten verruimd, wanneer de werknemer meent mentale en/of fysieke schade te ondervinden door feiten gerelateerd aan het werk.

Verder lezen

Wettelijke feestdagen 2015

De wettelijke feestdagen in 2015 zijn: Nieuwjaar - donderdag 1 januari 2015 Paasmaandag - maandag 6 april 2015 Feest van de arbeid - vrijdag 1 mei 2015 O.H. Hemelvaart - donderdag 14 mei 2015 Pinkstermaandag - maandag 25 mei 2015 Nationale feestdag - dinsdag 21 juli 2015 O.L.V. Hemelvaart...

Verder lezen

De gevolgen van een mogelijke stroompanne

De federale overheid heeft een crisisplan opgemaakt waarbij in bepaalde geografische gebieden zich tijdelijk stroomonderbrekingen kunnen voordoen. Deze stroomonderbrekingen zouden zich in eerste instantie gecontroleerd voordoen tussen 17 en 20u. Wat zijn concreet de gevolgen zowel voor werkgevers als werknemers indien de elektriciteit deze winter zou uitvallen? 

Verder lezen

Ontslagmotivering

De motiveringsplicht kadert in de verdere uitvoering van het eenheidsstatuut en zorgt ervoor dat arbeiders en bedienden voortaan het recht hebben om de concrete redenen die tot hun ontslag hebben geleid te kennen.   Principe en procedure Vanaf 1 april 2014 moet de werkgever voor alle arbeidsover...

Verder lezen