Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Actualiteit

Terug naar overzicht

Afloop vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Tot 30 juni 2022 kunnen werkgevers alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne aangeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Vanaf 1 juli 2022 zal de klassieke procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid opnieuw gelden. Er gelden wel een aantal overgangsbepalingen tot 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 zou de procedure dan grondiger hervormd worden.  

Overzicht van de procedures voor invoeren van tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken – arbeiders

Volgende stappen moet de werkgever volgen:

 • De werkgever verstuurt een voorafgaandelijke elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid naar de RVA. Hierin wordt vermeld of het gaat om een volledige, grote of kleine schorsing. De mededelingstermijn wordt ingekort naar 3 kalenderdagen in plaats van 7 kalenderdagen.
 • Kiest de werkgever voor een volledige schorsing, dan moet er normaal na 4 weken een verplichte werkweek worden ingelast. Vanaf 1 juli is het ook mogelijk om 8 weken volledige schorsing in te voeren, gevolgd door 2 verplichte werkweken of 12 weken volledige schorsing, gevolgd door 3 werkweken.
 • De werkgever informeert eveneens minstens 3 dagen op voorhand de arbeiders, ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging.
 • De werkgever moet voor elke werknemer die tijdelijk werkloos gezet wordt, een elektronische melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken – bedienden

 • De werkgever moet een aanvraag indienen waarin hij bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden van ‘onderneming in moeilijkheden’. Hiervoor moet het document C106A-overgangsregeling gebruikt worden. Dit formulier moet ofwel verstuurd worden naar de dienst Tijdelijke Werkloosheid van de RVA, indien men zich beroept op een cao, ofwel naar de Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, indien men zich beroept op een ondernemingsplan.
 • Om in aanmerking te komen als ‘onderneming in moeilijkheden’ gelden volgende versoepelingen:
  • Als de werkgever wil aantonen dat er een daling is van min. 10% van de omzet, de productie of de bestellingen, dan kan hij deze daling in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling van economische werkloosheid vergelijken met het corresponderende kwartaal in 2019;
  • Als de werkgever zich beroept op minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal voor verzending van het formulier C106A, dan tellen niet enkel de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken mee, maar ook de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona of de oorlog in Oekraïne.
 • Van zodra de RVA heeft gemeld dat de werkgever aan de voorwaarden voldoet, kan de werkgever een elektronische mededeling van de voorziene schorsing bedienden versturen naar de RVA. De mededelingstermijn wordt ingekort naar 3 kalenderdagen in plaats van 7 kalenderdagen.  De maximale schorsingsduur bedraagt 16 weken voor een volledige schorsing en 26 weken voor een gedeeltelijke schorsing. Deze maxima gelden per kalenderjaar.
 • Vervolgens doet de werkgever, ook minstens 3 dagen op voorhand, een kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid aan de bedienden, en indien van toepassing aan de vakbondsafvaardiging en/of ondernemingsraad.
 • De werkgever moet een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen aan de RVA, voor elke bediende die tijdelijk werkloos wordt gezet.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet de werkgever een elektronische mededeling versturen aan de RVA, met daarbij de nodige bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt.

 • Indien de werknemer in quarantaine moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden. Hierbij moet gelden dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is en eveneens niet kan telewerken.
 • Indien de werknemer niet kan komen werken omdat hij moet instaan voor de opvang van een kind dat in quarantaine moet, kan eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden. Dit geldt ook indien het kind niet naar de opvang of school kan gaan omdat deze gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
 • In alle gevallen moeten de nodige bewijsstukken (quarantaineattest, attest opvang kind sluiting corona, … ) toegevoegd worden aan de mededeling van de overmacht aan de RVA.

Controlekaart C3.2A

Alle werknemers zijn tot 31 december 2022 vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A. De werkgever moet deze controlekaart dus ook niet overhandigen bij het begin van de maand en niet inschrijven in het (papieren of elektronisch) validatieboek.

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid zal vanaf 1 juli 2022 opnieuw 65% van het gemiddelde begrensde loon (begrensd tot 2955,69 euro per maand) bedragen.

Tot 30 juni 2022 bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid 70% van het gemiddelde begrensde loon. Het supplement van 5,98 euro per dag dat betaald werd door de RVA bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, valt weg vanaf 1 juli 2022.

De bedrijfsvoorheffing op de uitkering zal vanaf 1 juli 2022 26,75% bedragen, in plaats van 15%.

U kan uw dossierbeheerder contacteren indien u meer informatie wil omtrent dit onderwerp.

Terug naar overzicht