Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Sectoraal nieuws

Terug naar overzicht

PC 302: Flexi-jobs… ze zijn een feit!

Waar komt het beknopt op neer?

  • Flexijobs zijn mogelijk sinds 1 december 2015
  • Voor wie in kwartaal T-3 minstens 4/5e elders werkt, maar geen 4/5e    of meer bij de werkgever in kwartaal bij wie de flexijob wordt uitgeoefend
  • Flexiloon bedraagt minimum 9.5 euro/ uur,  te verhogen met alle premies en vergoedingen
  • Er moet altijd een raamovereenkomst worden opgemaakt
  • En bijkomend een flexi-job-arbeidsovereenkomst bij effectieve tewerkstelling
  • Dimona-aangifte is ook verplicht voor een flexi-job
  • Elke flexi-job-werknemer moet daarnaast geregistreerd worden inzake begin- en einduurConcreet in detail:

Zoals gemeld in een update van ons nieuwsbericht van 24 juli werd op 26 november de Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken gepubliceerd in het B.S.. Deze wet bevat onder meer de bepalingen inzake flexi-jobs in de horecasector. Dit betekent dat vanaf 1 december effectief gebruik kan gemaakt worden van deze nieuwe vorm van tewerkstelling in de horeca.

In wat volgt verduidelijken we u de bestaande wetgeving omtrent de flexi-jobs.

Minimum 4/5e tewerkstelling bij een andere werkgever
De werknemer moet reeds bij één of meer andere werkgevers tewerkgesteld zijn, ten belope van minstens 4/5e van een voltijdse tewerkstelling in het referentiekwartaal, dit is het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling met een flexi-job plaatsvindt (kwartaal T-3). Deze voorwaarde wordt elk kwartaal opnieuw gecontroleerd op het moment van de Dimona-aangifte (kwartaal T). Alle door de werkgever betaalde periodes tellen mee om te bepalen of er aan de 4/5e tewerkstellingsmaatregel is voldaan.  Ook sommige niet betaalde periodes komen in aanmerking (bv. moederschapsrust, vaderschapsverlof, …). Er zal echter geen rekening gehouden worden met de prestaties geleverd als student, leerling, minderjarige en gelegenheidsmedewerker.

De werknemer mag bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent niet tegelijkertijd minimum 4/5e  van een voltijdse tewerkstelling werken. Verder mag de flexi-job niet samenvallen met een periode gedekt door een verbrekings- of ontslagcompensatievergoeding. De werknemer mag zich tevens niet in een opzeggingstermijn bevinden.

Flexi-loon
Het flexi-loon is de vergoeding voor de flexi-job. Dit is een niet-baremiek loon dat in onderlinge overeenstemming wordt vastgelegd, maar niet onder een wettelijk minimum mag gaan. Het is minimum gelijk aan €9.50, dit is de som van €8.82 flexi-loon + 7.67% flexi-vakantiegeld. Het is een nettobedrag waarop geen sociale zekerheidsbijdragen, noch bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. De werkgever moet er enkel een bijzondere bijdrage van 25% op betalen die aftrekbaar is als bedrijfskost.

Raamovereenkomst
Voor de eerste flexi-job tewerkstelling sluiten werkgever en werknemer een raamovereenkomst met een aantal verplichte vermeldingen. Uit deze raamovereenkomst blijkt dat beide partijen gebruik willen maken van een flexi-job-arbeidsovereenkomst. Zonder deze raamovereenkomst kan er geen sprake zijn van een flexi-job-arbeidsovereenkomst.

Flexi-job-arbeidsovereenkomst
Per effectieve tewerkstelling moet een flexi-job-arbeidsovereenkomst opgemaakt worden voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. Deze arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling gesloten worden.

Een flexi-job-arbeidsovereenkomst kan eveneens opgemaakt worden met een variabel werkrooster. In dit geval zijn de regels inzake bekendmaking van de uurroosters en  inzake het toezicht op de afwijkingen op het normale werkrooster voor deeltijdse werknemers niet van toepassing.  Dit wil zeggen dat er ook prestaties mogen geleverd worden buiten de uurroosters vermeld in het arbeidsreglement.

Dimona-aangifte
Indien de periode van tewerkstelling meerdere kwartalen overlapt, moet er een Dimona-aangifte per kwartaal gebeuren. Bij een mondelinge overeenkomst moet een dag-Dimona-aangifte gebeuren. In dit geval moet ook het tijdstip van het begin en einde van de prestatie worden vermeld. Als een onterechte Dimona-aangifte gebeurt voor een flexi-job-werknemer omdat hij niet beantwoordt aan de voorwaarden, wordt de tewerkstelling  beschouwd als een gewone tewerkstelling. De gewone sociale zekerheidsbijdragen worden dan berekend op het flexiloon, verhoogd met een bij K.B. te bepalen percentage dat ligt tussen de 50% en de 200% van het flexi-loon.

Registratie
Elke flexi-job-werknemer moet geregistreerd worden aan de hand van een systeem dat voor elke prestatie het juiste tijdstip van begin en einde bijhoudt. De registratie van de werknemers via het GKS vervangt de hier bedoelde registratie. Indien de registratieverplichting niet wordt nageleefd, is er een vermoeden van een voltijdse tewerkstelling. Bovendien is er een strafsanctie van niveau 3 voorzien indien het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie niet geregistreerd is.

Loon- en arbeidsvoorwaarden
Alle collectieve arbeidsovereenkomsten van PC 302 zijn van toepassing op de flexi-jobs (uitz. baremaloon). Dit wil zeggen dat het flexi-loon de volgende vergoedingen niet omvat: eindejaarspremie, zondagpremie, toeslag voor nachtarbeid, kledijvergoeding, tussenkomst woon-werkverkeer en ecocheques.

Ten slotte moeten bijna alle regels van de arbeidsovereenkomstenwet gevolgd worden. Dit impliceert ondermeer dat de regels inzake de  beëindiging  van een contract van bepaalde duur van toepassing zijn. En indien de flexi -arbeidsovereenkomst werd opgemaakt voor minder dan 10 uur moet deze, net zoals een gewone arbeidsovereenkomst, bezorgd worden aan Toezicht op de Sociale Wetten.

Ondertussen rijzen er veel vragen. De regering stelde reeds verschillende amendementen op. De inhoud hiervan zal worden voorgelegd aan de Raad van State. Het is de bedoeling dat deze amendementen in de komende programmawet worden opgenomen.

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

 

U kan steeds terecht bij uw dossierbeheerder met al uw vragen over de flexi-jobs. Bovendien maken zij graag een raam- en flexi -arbeidsovereenkomst op maat van uw onderneming op.

 

 

 

 

Terug naar overzicht