Nieuws

Contacteer ons

Hoe kan Sodibe uw onderneming helpen?

Mail uw vraag

Uitbreiding Flexi-jobs

In de Kamer werd het voorontwerp van de wet voor uitbreiding van de flexi-jobs in andere sectoren dan de horeca neergelegd. Eind september oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de flexi-jobs in de horecasector niet strijdig zijn met de Grondwet en geen discriminatie en afbreuk van de sociale zekerheid inhouden. Hierdoor ligt de weg open om flexi-jobs ook in andere sectoren toe te laten, vanaf 1 januari 2018.  

Toepassingsgebied

De mogelijkheid om een flexi-job werknemer aan te werven zal uitgebreid worden naar:

 • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij;

 • PC 119 van de handelaars in voedingswaren;

 • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel;

 • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

 • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven;

 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken;

 • PC 312 voor de warenhuizen;

 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;

 • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302).

Welke werknemers komen in aanmerking?

Een werknemer kan als flexi-job werknemer aan de slag wanneer hij bij één of meerdere andere werkgevers minstens 4/5e van een voltijdse job tewerkgesteld was, in het derde kwartaal voorafgaand aan de tewerkstelling als flexi-job werknemer.

Uitzondering

Vanaf 2018 wordt er een uitzondering toegestaan op bovenstaande regel voor gepensioneerden en tijdelijke leerkrachten. Voor een tijdelijke leerkracht die tijdens de zomervakantie een uitgestelde bezoldiging of een werkloosheidsuitkering ontvangt, zullen de zomermaanden gelijkgesteld worden met gewerkte dagen. Zo kunnen zij 3 kwartalen later (zijnde het 2e kwartaal van het volgende jaar) ook als flexi-job werknemer werken.

Welke formaliteiten naleven?

 • Voor de aanvang van de tewerkstelling moet er steeds een schriftelijke ‘raamovereenkomst’ opgesteld worden met een aantal verplichte vermeldingen. Deze raamovereenkomst moet aanwezig zijn op de plaats van tewerkstelling van de flexi-job werknemer.

 • Daarnaast moet er een schriftelijke of mondelinge flexi-job arbeidsovereenkomst van bepaalde duur worden afgesloten, in het kader van de raamovereenkomst.

 • Er moet ook een dimona-aangifte gebeuren vooraleer de werknemer het werk aanvat: 

  • Is er een schriftelijke flexi-job arbeidsovereenkomst, dan moet de dimona-aangifte per arbeidsovereenkomst gebeuren zonder dat deze aangifte het kwartaal overschrijdt. Loopt de arbeidsovereenkomst over meerdere kwartalen, dan moeten er meerdere dimona-aangiftes gebeuren.

  • Is er een mondelinge arbeidsovereenkomst afgesloten, dan zal er gewerkt moeten worden met dimona-aangiftes per dag. Deze dimona-aangiftes moeten dan het tijdstip van het begin en einde van de arbeidsprestaties bevatten.

 • Voor elke flexi-job werknemer moet het begin en het einde van elke arbeidsprestatie geregistreerd en bijgehouden worden. Dit gebeurt via het bestaande dimona-kanaal. Deze aanwezigheidsregistratie komt bovenop de dimona-aangifte. Enkel de flexi-job werknemers waarvoor de werkgever reeds een dagaangifte gedaan heeft, met vermelding van begin en einde van de arbeidstijd, hoeven niet opnieuw via dimona geregistreerd te worden.

Indien deze voorwaarden niet nageleefd worden, zal de werknemer voor het lopende kwartaal beschouwd worden als gewone voltijdse werknemer. Daarnaast voorziet het sociaal strafwetboek sancties van niveau 3 en kan de onderneming een exploitatieverbod krijgen of zelfs gesloten worden.

Welk loon betalen?

Het loon van een flexi-job werknemer bestaat uit

 • Het basis flexiloon vastgelegd op 9,18 euro/uur minimum;

 • Aangevuld met alle door de werkgever toegekende vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook waarop in principe sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn;

 • Flexi-vakantiegeld ten belope van 7,67% op het uurloon.

Voor de werknemers is het flexiloon een netto bedrag.

De werkgever betaalt een bijzondere bijdrage van 25% sociale zekerheidsbijdragen.

 

Het is nu nog even afwachten op de definitieve goedkeuring van deze uitbreiding.

U kan bij uw dossierbeheerder terecht voor meer informatie.

Terug naar overzicht